Felles budsjett fra Venstre og KrF i Trondheim

Gjennom å satse på økt sosialhjelp, flere helsesøstre, styrking av barnevernet (10 mill) og eldreomsorgen (16 mill), rustiltak, økte resurser til mennesker med nedsatt funksjonsevne, inntektsgradering på SFO og satsingstiltak i frivillig sektor, vil Venstre og KrF gjøre Trondheim mer solidarisk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Et mer solidarisk Trondheim

omsorgshender

Foto: .

-Trondheim er i ferd med å bli en mindre solidarisk by. Den lokale budsjettkrisen skal ikke rettes opp av dem som er mest avhengig av fellesskapets hjelp. Våre sentrumspartier har valgt en mer solidarisk profil i vårt felles budsjettforslag for 2010, sier gruppelederne i Venstre og Kristelig Folkeparti, Jon Gunnes og Odd Anders With.

-Både siste års budsjett og revidert budsjett har undergravd målsettingene i fattigdomsplanen med sine kutt, og noen av de mest vanskeligstilte grupper har fått mindre å rutte med. Frivillig sektor, rusomsorgen, funksjonshemmede og barnevernet opplever nedprioritering, og Trondheim kommune klarer ikke engang å holde de lave nasjonale normene for sosialhjelp, tross tidligere uttalte løfter, påpeker sentrumskameratene.

Sentrumsbudsjettet

Venstres og KrF`s største satsingsområde når det gjelder pengebruk, er nettopp på den sosiale profilen. — Våre ulike tiltak som direkte styrker innsatsen for et mer solidarisk Trondheim, er

 Jon Gunnes er Venstres gruppeleder i Trondheim.

Jon Gunnes er Venstres gruppeleder i Trondheim.
Foto: Rune Kongsro

nærmere 50 millioner kroner. Tar vi med økt lærertetthet i både barnehage og skole, som særlig de vanskeligst stilte drar nytte av, blir merinnsatsen fra sentrum på et mer solidarisk Trondheim nærmere 60 millioner kroner, forklarer Gunnes og With. De viser til at styrkingene, innenfor de om lag 50 millionene, kommer på følgende områder: Økt sosialhjelp, flere helsesøstre, styrking av barnevernet (10 mill) og eldreomsorgen (16 mill), rustiltak, økte resurser til mennesker med nedsatt funksjonsevne, inntektsgradering på SFO og satsingstiltak i frivillig sektor.

På inndekningssiden er den største posten (20 mill) en mer bevisst arbeidsgiverpolitikk som innebærer frivillige sluttpakker til de om lag 300 overtallige i kommunen. Dette innebærer både mulighet til skolering og kvalifisering til jobber utenfor kommunens lønningslister og et gunstig sluttoppgjør. Andre tiltak på innsparingssiden er økt effektivisering i kommunen og kraftigere lut for å få ned sykefraværet. På investeringsbudsjettet satses det på ENØK, grønne lunger, Torvet, oppgraderte leke- og ballplasser, samt innsparing ved salg av kommunale barnehager til private aktører. Samlet sett frigjør V og KrF 30 millioner til nedbetaling av gjeld.

Hele budsjettforslaget fra Venstre og KrF finner du her. Budsjettet skal vedtas i bystyrets møte førstkommende torsdag, den 10. desember.

omsorgshender

Foto: .

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**