La kommunen få ansvar for barnevernet

Barnevernet i Ringsaker er under lupen – overføre ressurser ned til kommunene der behovene er…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

V-Benken

Foto: A.Hovstø

Kommunene må få et helhetlig ansvar for barnevernet og Venstre vil ha en vurdering av å legge ned og overføre Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) oppgaver til kommunene.
I høst har vi sett mange eksempler på at barnevernet har store utfordringer. Det er uholdbart å fortsette som nå. Venstre vil bidra til at sårbare barn får den hjelpen de har krav på. Venstre fremmet derfor et forslag i Stortinget om å gi kommunene et helhetsansvar for barnevernet.
Barnevernet i dag makter ikke å gi barna den hjelpen de trenger. I en ny forskingsrapport kommer det fram at det kommunale og statlige barnevernet har store samarbeidsproblemer. Rapporten viser at Bufetat er en byråkratisk, ressurskrevende organisasjon som ikke bidrar til at de mest sårbare barna i Norge får den hjelpen de har krav på.

Bane

Foto: S.Sundbø

Et barnevern som ikke makter å gi barn den hjelp de trenger, er resultat av politiske og organisatoriske valg. Barnevernsreformen i 2004 hadde mange gode intensjoner og Venstre støttet tanken om et likeverdig tilbud til barn over hele landet.
Vi ser i dag at reformen er avhengig av at Bufetat har et godt samarbeid med kommunene og at ansvarsforholdene er tydelige. Denne forutsetningen er ikke oppfylt. Det vi trenger nå er et kommunalt barnvern med nok ressurser og kompetanse.
Eksempelvis hadde Trondheim i en periode det totale ansvaret for barnevernet, noe som viste seg å være en langt bedre løsning. Dessverre valgte regjeringen å dele det ansvaret opp igjen.
Før Bufetat utvikler mer statlig byråkrati, bør oppgavene overføres til kommunene. Venstre har fremmet forslaget og nå ligger ballen hos regjeringen. Hvert barn som ikke får god nok hjelp, er et for mye.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**