Gi bedre rammer til småbedriftene

Som et resultat av vårt møte om småbedriftspolitikk, har Sagene og St. Hanshaugen Venstre skrevet et forslag til uttalelse til Venstres landsmøte om temaet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Gi bedre rammer til småbedriftene

Småbedrifter utgjør ryggraden i norsk næringsliv. 97 prosent av bedriftene i landet har færre enn 20 ansatte, og 80 prosent har fem eller færre ansatte. Dette ser ofte ut til å gå både politikere og forvaltning hus forbi. Svært mange regelendringer og reformer, som for eksempel de nylige endringene i lovgivningen rundt sykefravær, kommer i stor grad i stand som kompromisser mellom LO og NHO — som representerer henholdsvis arbeidstakere og arbeidsgivere i store bedrifter. De små bedriftene blir ikke hørt.

Småbedrifter opplever ofte urimelige krav til dokumentasjon, inspeksjonsrunder, rapportering og administrasjon. Det skilles i liten grad på om en bedrift har to eller 2000 ansatte, det er de samme krav som gjelder. Dette fører til en urimelig administrativ byrde for de små, og gir ytterligere fordeler til de store bedriftene langt ut over de markedsmessige og økonomiske stordriftsfordelene de allerede har. Det omfattende kontroll- og dokumentasjonsregimet gjør at mange med en drøm om å skape og videreutvikle et levebrød for seg selv og andre føler seg mistenkeliggjort heller enn oppmuntret. Incentivene for nyskapning mangler. Venstre ser behovet for å skille mellom krav til små og store bedrifter i mye større grad enn i dag. Dette vil bidra til et mer mangfoldig og nyskapende næringsliv, med rom for variasjon og kreativitet.

Småbedrifter utgjør livsnerven i mange lokalsamfunn over hele landet, både gjennom å skape arbeidsplasser og gjennom å tilby et rikere servicetilbud. På små steder er dette er en langt tryggere base for bosetning og vekst enn én stor hjørnesteinsbedrift som kan forsvinne over natten. I byene utgjør småbedriftene ofte en viktig del av et levende og variert bymiljø. Et godt klima for småbedrifter handler derfor også om å ta vare på lokalmiljøet.

Venstre ønsker å gjøre det lettere for småbedriftseiere å starte, drive og videreutvikle egen bedrift. Det bærende prinsippet må være at staten skal legge til rette for og oppmuntre til nyskapning, heller enn å øke den allerede høye risikoen mange påtar seg ved å starte noe nytt. Det er gjennom små bedrifter som prøver — og av og til feiler — at fremtidens næringsliv, teknologi og tjenester utvikler seg. Gode rammevilkår for småbedrifter er fremtidsrettet politikk.

Derfor vil Venstre:

•Innføre en ny form for aksjeselskap for små bedrifter, med forenklinger i krav til dokumentasjon, revisjonsplikt, rapportering og inspeksjoner
•Redusere likviditetsrisikoen for små bedrifter ved å fjerne forskuddsskatt på usikre inntekter, fjerne arveavgiften ved generasjonsskifte og fjerne formuesskatten for bedrifter
•Opprette et uavhengig regelråd som skal jobbe for et enklere regelverk og mindre uforutsigbarhet i lov- og regelendringer for bedriftene
•Gjøre ansettelser for småbedrifter enklere, bl.a. ved å myke opp reglene rundt midlertidige stillinger og halvere arbeidsgiveravgiften for lærlinger
•Gi selvstendig næringsdrivende de samme sosiale rettighetene som arbeidstakere

Bakgrunn/begrunnelse:
Sagene og St. Hanshaugen Venstre ønsker en ny innsats for å gjøre det enklere for små bedrifter å drive sine forretninger, enten de driver sportsbutikk eller høyteknologisk IT-innovasjon. I denne uttalelsen ønsker vi å sette fokus på noen av de tiltakene som representanter fra disse ellers svært ulike bransjene er enige om at bør være høyt prioritert, i tillegg til å si noe generelt om hvorfor det er viktig å tenke på små bedrifters vilkår. Det er ikke noe galt i å være stor, men for å gjenta etter andre: Det som er bra politikk for småbedrifter er som regel bra også for de store. Politikere bør være mer opptatt av å legge til rette for de mange, og mindre opptatt av å klippe snorer og utpeke sine personlige favorittbedrifter- og bransjer til vinnere. Da kan vi sikre at mange tør å prøve slik at noen kan lykkes og gi oss både arbeidsplasser og et grunnlag for velferd i framtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**