Ønsker tverrpolitisk enighet om kultursal

Det er avholdt et møte med alle partiene i kommunestyret for å forsøke å få tverrpolitisk enighet om kultursal. Nå fremmer Ap, V, SV og KrF et kompromissforslag, og inviterer til videre dialog.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Gruppeledermøtet var konstruktivt, og vi fikk nyttig informasjon om hvor partiene står i saken. Et springende punkt var om samfunnssalen skulle oppgraderes til en kultursal, eller om en kultursal skulle være første byggetrinn av kulturhuset. Det var bred forståelse for at idretten trenger mer hallkapasitet, sier Nittedal Venstres gruppeleder Inge Solli.

Kulturhus nå!

Kulturhus nå!

Bygging ved Nittedal ungdomsskole
– Vi inviterer til en videre dialog med den hensikt å få til politisk enighet i saken. Vårt forslag er ikke et ultimatum. Kompromissforslaget består i at det gjøres en mindre oppgradering av samfunnssalen slik at den kan brukes til kulturaktiviteter spesielt for barn og unge. Det bygges en modulhall utenfor Nittedal ungdomsskole der nærhet mellom samfunnssal og idrettshall kan gi gode muligheter for sambruk, sier Solli.

Kultursal kan bli til kulturhus
Videre støtter forslaget rådmannens innstilling om at plassering av et framtidig kulturhus bestemmes i forbindelse med plansmia og sentrumsplanen høsten 2010. Straks tomtespørsmålet er avklart igangsettes prosjektarbeidet for en kultursal som første byggetrinn av kulturhuset.
Forslaget i sin helhet kan du lese nedenfor.

Forslag til kompromiss om kultursal
Utbygging av lokaler for kultur og idrett må sees i sammenheng med kommune-økonomien og planlagt sentrumsutvikling:

1. Samfunnssalen opprustes til en sal av moderat standard primært for kulturutøvelse for barn og unge innenfor en kostnadsramme på 3 mill kr.
Aktuelle tiltak; mobilt amfi, lyd- og lysanlegg som tilfredstiller behovene og muliggjør fortsatt gymsalbruk, kinomaskinrommet rives og det foretas en enkel rehabilitering av scenen.

2. For økt idrettshallkapasitet settes det opp en modulhall utenfor Nittedal ungdomsskole som anbefalt løsning fra komité for miljø- og samfunnsutvikling. Nærhet mellom sal og hall er viktig for å oppnå sam-/fellesbruk.

3. Forøvrig som rådmannens innstilling. Det innebærer at tomt for kulturhus fastsettes i plansmia/sentrumsplan i oktober 2010 etter at parallelloppdragene fra arkitektkonkurransen foreligger.
Eksisterende kulturhustomt ved rådhuset anses fortsatt som veldig aktuell, men endelig tomtevalg ses i en helhet gjennom plansmie og sentrumsplan. Straks tomtespørsmålet er avklart igangsettes prosjektarbeidet for en kultursal som første byggetrinn i et framtidig kulturhus. Foreløpig økonomisk ramme inntil 40 mill kr.

4. Administrasjonen utreder kostnadene for de foreslåtte løsningene i pkt 1 fram til kommunestyremøtet i juni.

Hagan, 6.6.2010

Hilde Thorkildsen/Ap (sign)
Inge Solli/V (sign)
Dag Westhrin/SV (sign)
Tore Berg/KrF (sign)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**