1000 bedrifter på 20 dager

I perioden 18. august til 7. september 2010 skal Venstre besøkja minst 1000 bedrifter. Målsetnaden er å få større innsikt i kvardagen til bedrifts-Noreg, og betra grunnlaget for både den nasjonale, regionale og kommunale næringspolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Dette krev koordinert innsats frå alle lag i organisasjon. Målsetnaden for kampanjeperioden er klar:
* Kvart lokallag skal besøke 3 bedrifter
* Kvar fylkestingsgruppe skal besøke 5 bedrifter
* Stortingsgruppa skal besøke 20 bedrifter

Guri Melby

Foto: Cathrine D. Hagen

– Ein slik kampanje er ein viktig del av Venstres programarbeid fram mot lokal- og fylkestingsvalet i 2011. Skal vi utforme ein politikk som er til nytte for bedriftar i lokalmiljøa våre, treng vi å vite meir om kva for utfordringar dei har, seier Guri Melby, sentralstyremedlem og medlem av AU i Sør-Trøndelag Venstre. Ho håpar lokallaga tar utfordringa, og samtidig håpar hun at bedrifter som ønskjer seg besøk, tek kontakt med fylkeslaget.

Informasjon til lokallaga

Kampanjemanual
Alle fylkes- og lokallag har fått tilsendt på epost ein kampanjemanual for korleis ein kan gå fram. Har du ikkje fått denne? Send epost til [email protected]! Meir informasjon finn du også på hovudsidane til Venstre.

Framgangsmåte

Før besøket
1. Ta kontakt med bedriftene tidleg — gjerne første veka i august. Forklar bakgrunnen, og at du som ein del av Venstres bedriftskampanje 2010, er svært interessert i å besøkja og å få ein nærmare innføring i kvardagen til bedrifta.

Under besøket

2. Notér det som kjem fram av konkrete problem/framlegg til tiltak. Skjema med spørsmål ligg vedlagt.
3. Informer om kva Venstre planlegg i etterkant:
a. VHO samlar alle innspel og utmeislar konkret politikk og utspel basert på desse.
b. Venstre vil fremja forslag om tiltak i tråd med innspela i kommunestyret/fylkestinget/Stortinget.

Etter besøket

4. Send inn rapport på skjemaet. Bruk aller helst nettskjemaet på http://bit.ly/bedriftskampanje, eller bruk det vedlagde skjemaet og send det inn til [email protected] eller til Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo. Send rapportane seinast 10. september 2010.

5. Meld tilbake i ettertid om og når Venstre har gjort noko som vedkjem bedrifta direkte eller indirekte.

Les meir om kampanjen i Liberal 02-10.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**