Goder ved å flytte til Risør?

Skal vi oppnå økt bosetting i Risør, må kommunen tilby potensielle innflyttere konkrete tilbud hvor tilbudene er tilpasset den aktuelle målgruppe. Samtidig bør kommunen være bevisst på hvilke målgrupper det er behov for i Risør og tilrettelegge tilskuddene for å tiltrekke seg denne målgruppen spesielt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Risør må etablere konkrete tilbud for å tiltrekke seg nye innbyggere

Risør må etablere konkrete tilbud for å tiltrekke seg nye innbyggere

Uten å ta stilling til hvilke målgrupper Risør skal rette tiltakene mot, kan vi tenke oss følgende eksempel knyttet opp mot barnefamilier som flytter til Risør.

Etter min mening bør denne målgruppen kunne tilbys følgende konkrete tilbud (uten at listen er utfyllende):

• Kr. 50.000 kroner i reduksjon ved kjøp av boligtomt i Risør
• Gratis barnehageplass første 1/2 år i valgfri barnehage i Risør
• Gratis medlemskap i en valgfri forening/lag/klubb i Risør for barn og foreldre første år
• Egen kontaktperson i Risør kommune i etableringsfasen
• Alternativt et beløpet som kan veksles inn i andre goder som gjør det enklere når begge foreldre er i jobb
• osv

Næringsdrivende som ønsker å starte opp i Risør bør kunne tilbys tilsvarende ordninger slik at vi også kan nå våre mål om økt næringsutvikling. Felles for alle målgrupper bør på sikt være at det til alle nye tomteområder også tilbys båtplass.

Jeg tror vi må være så konkrete som i eksempelet ovenfor dersom Risør skal skille seg ut i massen av kommuner som også ønsker seg økt bosetting. Jeg kommer drefor til å ta opp dette spørsmålet i formannskapsmøtet i august slik at vi kan få til en politisk dialog om hvilke virkemidler vi skal iverksette for å nå vårt mål om økt bosetting, sikre en tredelt skole i Risør, og ikke minst sikre at RVG har tilstrekkelig elevgrunnlag i fremtiden.

Jan Einar Henriksen
Leder Risør Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**