– Må ha tredjepartsvurdering av Hardangerlinjen

– Regjeringen må snu i spørsmålet om kraftlinjen i Hardanger, og få på plass en tredjepartsvurdering før det fattes nye vedtak, krever Venstres leder Trine Skei Grande. — Hovedproblemet er at det ikke har vært uavhengige vurderinger av alternative løsninger. Alle vurderinger har vært gjort av organer kontrollert av regjeringen. Det svekker tilliten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Kraft, elektrisitet

Foto: Microsoft

Venstre er sterkt uenig i beslutningen om kraftlinjetrasé i Hardanger, som innebærer en uakseptabel ødeleggelse av naturlandskapet. — Dette landskapet er unikt i verdenssammenheng og regjeringen burde ha tatt verdien av dette innover seg, sier Skei Grande og viser til Venstres forslag om å endre energiloven som nå ligger til behandling i Stortinget.

Departementet baserte i hovedsak sitt vedtak på utredninger fra konsesjonssøker Statnett og konsesjonstildeler NVE, som er eid og kontrollert av regjeringen. Departementet avviste å innhente uavhengige vurderinger av alternative løsninger.

– Jeg mener at departementet burde ha fått uavhengige utredninger av alternativer, slik det rutinemessig gjøres i statsforvaltningen for store investeringsprosjekter. En tredjepartsvurdering av ulike konseptvalg i forhold til overordnede politiske målsettinger og brede samfunnsinteresser ville ha gitt trygghet for at beslutningsgrunnlaget var så godt som mulig, sier Skei Grande.

– Regjeringen burde i en sak med så store konsekvenser for miljø- og naturverdier ha lagt stor vekt på å sikre allmennhetens tillit til vedtaket og ryddet unna enhver tvil om at beslutningsgrunnlaget var godt nok, sier Skei Grande.

-Alle spørsmålene etter klagebehandlingen om ledningen virkelig er nødvendig og om det ikke finnes alternative løsninger viser at en slik tredjepartsvurdering burde ha vært gjennomført, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**