-Venstre er et alternativ, men ikke rødgrønt!

May Britt Vihovde skriver om Venstre som opposisjonsparti i Haugesund i et innlegg i Haugesunds Avis den 31.august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Les hele innlegget her:

Venstre er et alternativ – men ikke rødgrønt!

Høyres gruppeleder etterlyser et klarere politisk alternativ til de styrende partier i Haugesund. Stensland viser til at det finnes et rødgrønt alternativ i bystyret, og at han finner det vanskelig å se hva som er deres politiske linje. Det Høyres gruppeleder unnlater å nevne er at det også finnes et annet opposisjonsparti i bystyret, Venstre.

Venstre tilhører ikke det rødgrønne alternativet. Venstre er et borgerlig sentrumsparti som like gjerne kan støtte forslag fra Arbeiderpartiet som Høyre — bare forslaget er i tråd med vårt program. Vi stemmer for det vi er for og mot det vi er mot. Det var vårt løfte til velgerne, og det løftet holder vi.

Budsjettet er bystyrets viktigste redskap for å styre utviklingen av byen. I Haugesund blir dette vedtatt med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Ansvaret for byens økonomiske disposisjoner ligger derfor hos disse partier. Det er disse partienes prioriteringer som er avgjørende for den økonomiske utviklingen i kommunen og kvaliteten på tjenestene vi kan gi byens borgere. Som et resultat av denne økonomiske politikken har Haugesund nå kommet inn på den såkalte ROBEK-lista.

Venstre har i hele perioden fremmet egne budsjettforslag. Her har vi særlig prioritert skole og rusomsorg. Vi har ønsket økt kompetanse til lærerne, reduksjon av klassestørrelsene og bedre botilbud til rusmisbrukere. For å få til dette har vi prioritert beinhardt, og vi har skåret bort mange gode og populære forslag og tiltak. Venstre har prioritert lovpålagte oppgaver først.

Vi har nedprioritert investeringer som ikke er strengt tatt nødvendige, for å slippe å bruke stadig mer penger på renter og avdrag. I dag er omtrent alle investeringer finansiert ved lån. Dersom ikke bystyrets flertall sjenerøst hadde gitt driftsgaranti for Flotmyr Utbygging AS, ville kommunen i 2009 hatt 10,8 millioner kroner mer av borgernes skattepenger til disposisjon til f.eks. innkjøp av skolebøker, egenkapital til vedlikehold av skoler og lignende.

Politikk handler ikke bare om penger. Derfor har Venstre gjennom hele perioden forsøkt å sette søkelyset på ulike forhold som vil gi borgerne i Haugesund et bedre liv, blant annet gjennom interpellasjoner om befolkningsutvikling, gjeldsrådgiving, åpenhet i kommunen og lignende. I så vel bystyret som i de mange utvalg har Venstre ført en aktiv opposisjonspolitikk, både gjennom spørsmål og interpellasjoner, ved å påse at vedtak fattes i tråd med lover og regler og ved å fremme forslag om prioriteringer innenfor de økonomiske rammene vi har.

I den forbindelse forundrer det meg at Høyre med Stensland i spissen, gang etter gang stemmer ned gode forslag fra Venstre. Forslag som vi vet er i tråd med Høyres program. Ja, vi opplever at byens styrende partier er så selvgode at de ikke lytter til noen andre enn seg selv. For Venstre så ligner de mer og mer på den regjeringen som Stensland fremhever at vi ikke trenger. På akkurat det punktet er Venstre og Høyre helt enig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**