Finansutvalget

Onsdag 15 september samler finansutvalget seg for å se på hvordan Nord Fron kommune kan komme tilbake til “handlingsreglen” med et 5% overskudd på driftsbudsjettet p.a

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Helt siden 2007 da maktbalansen ble betydelig forskjøvet har mange krittisert kommunens politikere for å være for ambisiøse og dermed bryte handlingreglen.

Venstre mener at satsingen, og dreiningen i den politiske agendaen fra passiv administrasjon til aktiv satsing på barn, unge, eldre, trafikk og ikke minst sentrumsutvikling er viktig, og ikke minst helt nødvendig om vi skal styrke kommunens fremtidige inntekter i form av tilflytting og nyetableringer.

Nord Fron Venstre var det eneste partiet som kom med konkrete og upopulære kuttforslag under budsjettmøtet for 2010, og vi har helt siden budsjettforhandlingene i 2008 hat en forsiktig holdning til å svekke budsjettet.

Ubalansen i budsjettet er nå dekket inn ved at KRF støttet AP sitt forslag om å innføre eiendomskatt i hele kommunen, mot enkelte partimedlemmers vilje. Eiendomskatten er et godt eksempel på menglende dissiplin og prioriteringer i kommunen. Kun kommuner med dårlige politikere, med dårlige politiske beslutninger er nødt til å innhente og pålegge innbyggere denne ekstra skatten. Etter Terra skandalen var alle TerraKommunene nødt til å innføre eiendomskatt. Tronheim Kommune skryter av at de har den beste eldreomsorgen i Norge, det er sikkert mulig. Men kommunen har en gjeldsgrad på 60.000 per innbygger, og har innført eiendomsskatt mens Oslo kommune med adskillig flere innbyggere har en lånegrad på 30.000 per innbygger og ingen eiendomskatt. Dette illustrerer forskjellen på godt drevet, med riktig prioriteringer, det vil si å få mest ut av pengene i motsetning til manglende vilje til å prioritere riktig.

For Venstre i Nord Fron er det like viktig at denne kommunen får mye ut av skattebetalernes penger, likeså bystyret i OSlo med støtte fra Venstre klarer å balansere budsjettene. Vi ønsker å vektlegger den enorme verdien enekeltpersoner og det private initiativ og ansvar kan bidra med i kommuen. Vi ønsker nye eldreboliger bygget av komersielle aktører, som er lette ¨drifte og overkommelige i innkjøp. Slike boliger er et godt eksempel på hvordan privat og offentlig kan skape mer sammen og bygge hverandre opp. Ved å satse på slike prosjekter kan kommunen levere raksere, bedre og bredere tilbud til de eldre, og alle innbyggerne i kommunen. Venstre har mange ideer til reform, desverre er ikke de andre partiene klare for å møte fremtidens politikk enda, i mellomtiden må skattebetalerne i kommunen betale mer skatt uten å få nevneverdig igjen for dette.

Stagging av kommunens utgifter.
Vi er nødt til å se på hva administrasjonen bruker tid og resurser på, og ikke minst hvordan vi organiserer måten vi produserer tjenester. Det påligger kommunen et etisk ansvar å kunne drifte mer effektivt enn det private næringsliv, da kommunen har viktge oppgaver som er unntat fra konkurranse. Det kan ikke være noe hvileskjær at innbyggerne må ta til takke med hvordan kommunen selv ønsker å drive tjenesteproduksjon, uten å ta hensyn til markedstilpassingen. KOmmunens innbygere betaler skatt, og for dette skal de få gode tjenester og tilbud tilbake, uten å føle at de blir lurt på noen som helst måte.
Venstre vil fremme kuttforslag i administrajson, og vi ønkser også å se på alle sider ved kommunens drift.

Privat versus offentlig.
Venstre ønsker en reform av kommuneadministarsjonen og hvordan kommunen driftes. Det skal være mulig å kunne opprettholde et høyt servicenivå, samtidig som avgifts og skattenivå lettes. Arbeiderpartiets allergi mot privat initiativ har ødelelagt mye for inbyggere i regionen. Vi vil minne om nedleggelsen av Kløverhagen, et flott tiltak drevet på ideel, frivillig og privat initiativ. At noe er offentlig betyr ikke at det er bedre enn noe annet, og i brytningen mellom offentlig og privat vil venstre finne balansen som gjør at vi kan drifte kommunens tjenester effektivt, og trygt. Ytterpunkter er sjeldent den beste løsningen, derfor vil Venstre jobbe for å rette opp denne ubalansen i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**