Hedmark Fylkeskommune og

(Av Ola Eggset, gruppeleder Venstre i Alvdal kommunestyre.)
Det vises til uttalelse fra Fylkeskommunens administrasjon på Alvdal Kommunes “kommunedelplan for Alvdal Tettsted” (høringsutkast), samt Fylkesrådsleder Tørudbakkens presisering om “at Fylkeskommunen er demokratisk” i Østlendingen 10. september.
Siden stillheten er bemerkelsesverdig rungende fra politisk ledelse i Alvdal på det de fleste vil oppfatte som klare overtramp fra Fylkeskommunen og Fylkesrådsleder, ser jeg det det som nødvendig å engasjere meg i saken og utfordrer Fylkesrådslederen på følgende:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


1: Hvordan kan det være mulig av Tørudbakken å beskylde Alvdal Kommune for å snakke med to tunger? Kommunen kjører en ryddig planprosess, der reguleringsbestemmelsene på Steimosletta er en del av helheten. Her er ennå ingen konklusjoner trukket, nevnte bestemmelser har ikke vært viet veldig stor oppmerksomhet fra de folkevalgte. Meg bekjent forelå det ikke andre forslag til reguleringsbestemmelser på det foreløpige høringsutkastet som ble oversendt fylket med enstemmig vedtak. Beskyldningene fra fylkesråd Tørudbakken mangler rotfeste i virkeligheten og er derfor meningsløse. Hennes påstand oppleves som direkte ufin og bidrar til å sette Alvdal Kommune i et dårlig lys, samt svekke lokaldemokratiet. Og det tilkjennegir Fylkesrådslederens hang til å opptre som "overkommune".
2: Tørudbakken påberoper seg at fylkeskommunen er "demokratisk". Hvordan kan hun da akseptere at administrasjonen i fylket bedriver lokalpolitikk? (Meg bekjent ligger det ikke noe fylkesrådsvedtak bak høringsuttalelsen). Hvordan kan hun da akseptere at fylkesadministrasjonen blander inn deler av en annen sak og kommer med "trusler" om inndragning av prosjektmidler i Steiaprosjektet, dersom kommunen ikke adlyder og gjør det de anser som riktig i forbindelse med reguleringsbestemmelsene på Steimosletta? Og er det ikke slik at det er kommunen som er tillagt rollen som planlegger og planmyndighet der lokale folkevalgte står for skjønnsutøvelsen mens fylkeskommunen er høringsinstans? Tørudbakken sier jo til alt overmål sjøl at dette er to forskjellige saker…
Det er, og har vært, tverrpolitisk oppslutning om Steiaprosjektet. Planprosessen, og bl.a nevnte prosjekt skal munne ut i en konklusjon. Lokalpolitikerne i Alvdal er valgt til å gjøre en best mulig jobb for Alvdal, også i planarbeidet. La oss gjøre jobben ferdig!
Til slutt synes vi det er opportunt å opplyse Tørudbakken om at vi nå jobber med "KOMMUNEDELPLAN ALVDAL TETTSTED," og ikke "Kommunedelplanen for Steimosletta," slik hun omtaler den i Østlendingen 10.09.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**