Venstre sa nei til høyere hotell i sentrum

Venstre gikk i mot søknaden fra Thon hotell om dispensasjon for høydereguleringen i deres søknad om rammetillatelse for nytt hotell i sentrum. Dessverre var det bare et mindretall på fem som gikk mot søknaden som ble avgjort ved leders dobbeltstemme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Tore Nilsen

Foto: Iren Frøiland

Venstre fulgte opp sin motstand mot høydebestemmelsene i reguleringsplanen for dette sentrumshotellet, og stemte mot administrasjonens innstilling om å tillate at gesimshøyden ble øket med ytterligere 2,5 meter for deler av de tekniske innstallasjonene over tak.

Tore Nilsen pekte på at utbygger var kjent med at det allerede var gitt betydelige dispensasjoner fra gjeldende sentrumsplan, og at man ved å redusere utbyggingen med en etasje ville kunne holde seg innenfor allerede vedtatte bestemmelser. På grunn av inhabilitet hos et av utvalgsmedlemmene ble det stemmelikhet, og saken ble avgjort ved lederens dobbeltstemme.

Venstre fikk gjennomslag for at det var behov for flere sykkelparkeringsplasser, og et enstemmig utvalg økte kravet om sykkelparkering fra 10 til 25 plasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**