Uttalelse fra hovedstyret: Nye hovedtraséer for sykkel innen 2012

Oslo Venstres hovedstyre vedtok den 06.oktober følgende uttalelse:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Oslo Venstre vil ha fortgang i utbyggingen av sykkelveier.

I en fersk undersøkelse gjennomført av Syklistenes Landsforening (SLF) kommer Oslo svært dårlig ut som sykkelby. Manglende sammenhengende sykkelveinett, opplevelse av høy risiko for de syklende, vanskelig fremkommelighet (særlig om vinteren) og for dårlig skilting er de viktigste faktorene bak den kritiske vurderingen.

Sykkel er miljøvennlig, helsefremmende og et effektivt fremkomstmiddel når forholdene legges til rette. Det har tatt altfor lang tid å få et sammenhengende system for sykkel i Oslo.

Oslo Venstre mener tiden er overmoden for gjennomføring av bystyrets vedtak på sykkelfronten. I februar 2006 vedtok bystyret i Oslo at ti prioriterte sykkeltiltak i indre by skulle være fullført innen utgangen av 2009. Per juni i år var ni av disse ennå ikke påbegynt, mens ett var halvveis fullført. Manglende gjennomføring av tidligere vedtak undergraver syklister og andre trafikanters sikkerhet, svekker miljø- og helsemål og hindrer flere i å bli syklister i Oslo-trafikken.

Oslo Venstre krever:

– Realisering av planlagte sykkeltraséer øst-vest og nord-sør gjennom Oslo innen sommeren 2012;
– At det opprettes et prosjekt "sykkelby 2015" under byrådet med ansvar for å følge opp gjennomføring av sykkelmeldingens prioriteringer innen 2015;
– At syklisters sikkerhet, fremkommelighet og trivsel prioriteres.
– At syklisters, bilisterse og gåendes behov koordineres i all planlegging av vei- og trafikkløsninger for byen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**