Bredbåndsutbygging i Levanger

Venstres Einar Vandvik vil ha fortgang i arbeidet med utbygging av bredbånd i Levanger. Han tar opp saken i et spørsmål til ordføreren i kommunestyret 20. oktober.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Einar Vandvik

Foto: Levanger kommune

-Tilgangen til bredbånd er en forutsetning for å kunne fungere i dagens samfunn. Gjøremål som betaling av regninger er en liten del av det hver enkelt av oss er avhengig av bredbånd for å kunne gjøre, sier Vandvik. For næringsdrivende er bredbånd en forutsetning for å kunne drive sin bedrift, og mange arbeidstagere har også arbeidsordninger med hjemmekontor. I vid forstand handler dette om bolyst og like muligheter for folk som bor utenfor de sentrale områdene i kommunen.

I kommunestyresak 37 / 10 "Utbygging av bredbåndsdekning i Levanger" ble det vedtatt følgende:
1.I forbindelse med utbygging og rehabilitering av kommunaltekniske anlegg (veg, vann og avløp) skal nedlegging av trekkrør for bredbånd vurderes lagt inn i prosjektene. En kost-/nytteanalyse legges til grunn for vurderingen.
2.For å realisere de to pågående prosjekt — Borgsåsen og Heir / Munkeby — bevilges kr 500.000. inneværende år (jfr alternativ 1 under vurderinger i saksframlegget).
Bevilgningen gjøres i forbindelse med budsjettjustering ved behandling av tertialrapporten etter 2.tertial.
Ytterligere tilskudd til andre prosjekter vurderes ved utarbeidelsen av økonomiplan 2011 — 2014, og budsjett for 2011.
3.Levanger kommune vil være offensiv overfor fylkeskommunen når det gjelder fordeling av statlige tilskuddsmidler til bredbåndsutbygging.

I forbindelse med saksframlegget uttalte ordføreren at " dersom kommunen bevilger kr 500.000 er det bare å strekke ut kabelen fordi rørene allerede er lagt" -Vi i området rundt Borgsåsen er fortsatt usikker på framdrifta i saken og hvor det blir av rør og kabel.. På grunn av hensyn til drifta på gårdene ønsker vi at nedlegging av rør skal foregå utenom vekstsesongen og vi mener det derfor nå haster med å få satt i gang arbeidet, mener Einar Vandvik.

Vandvik stiller derfor følgende spørsmål til ordføreren:
1.Hva er status på fremdrift for utbygging av Bredbånd i prosjektene Bogsåsen og Heir / Munkeby?
2.Har det kommet henvendelser om kommunal deltagelse i andre bygdefiberprosjekter i Levanger kommune?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**