Vigmostad skole, hva nå?

I torsdagens “Lindesnes” retter Vibeke Fjelldal Hansen følgende spørsmål til partiene i Lindesnes kommune:
” Ønsker dere å arbeide for at Lindesnes kommune fortsatt skal ha tre levende
lokalsamfunn med barneskole i alle bygdene? ”
Det bes videre om at partiene gir svar i avisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det er kjent at Lindesnes kommune er i den situasjonen at de totale driftskostnadene er for store i forhold til kommunens inntekter.
Kommunen har derfor, sammen med RO, foretatt en gjennomgang av hele driftsorganisasjonen. Målsetningen har vært at kommunen skal få en drift som sikrer et årlig driftsresultat på
3 % av driftsinntektene.
For å nå dette målet, må kommunens driftskostnader reduseres med 10 -11 mill. kr.
Dette har samtlige partier i kommunen vært enige om.
Det har videre vært uttalt at ” alle steiner skal snus ”
På bakgrunn av dette har det blitt lansert flere forslag på hvordan kommunen
skal nå målet sitt.
Et av disse har vært nedleggelse av Vigmostad skole.

vigmostad skole

Foto: ukjent

Venstre ser hva skolen betyr for Vigmostad, ikke bare som skole, men også som
et sosialt samlingspunkt for bygda.
En nedleggelse av skolen vil kunne føre til at den positive given som er i Vigmostad forsvinner.
Vi er også kjent med at som skole leverer Vigmostad svært gode resultater, videre involverer skolen seg i andre aktiviteter som er positivt for bygda. Vigmostad skole er mer enn en skole.
Arbeidet med de økonomiske innsparingene er ikke sluttført, men det skal ikke herske
tvil om at Venstre fremdeles vil arbeide for at Vigmostad skole skal bestå som i dag.

I Venstres program for 2007 -2011 står følgende:
"Dagens skolestruktur må opprettholdes"
Vår intensjon er å følge dette, selv om det fremover må gjøres vanskelige valg for å få
Lindesnes kommune på økonomisk fote igjen.
For Lindesnes Venstre
Kjell Olsen
Per Olav Skutle

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**