Volden på Agder

Mange er bekymret for den tilsynelatende økningen av grov vold på Agder, vold i nære relasjoner, vold i gatene, kjosker, bensinstasjoner, utesteder og busser. Vi kan ikke stille oss likegyldig til volden. Volden må bekjempes, skriver Øystein Haga på vegne av opposisjonspartia i fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Men fordi årsakene er så mange, finnes ingen enkle løsninger.

Vi har tro på at forebygging nytter bedre enn reparasjon. Alle barn har krav på selvrespekt, ja noen går langt for å bli respektert. Derfor er tidlig innsats avgjørende for å styrke barnets tro på egne evner. Nøkkelen for å få det til er et bedre samarbeid på tvers av etatene, skolen, barnevernet, politiet, det statlige Bufetat og selvfølgelig i dialog med barnet og familien. Nå må det bli slutt på all krangelen etatene imellom. Samarbeidet må i stedet styrkes.

Barneverne t har blitt gitt fullmakter for å skape trygge rammer rundt barn og ungdom. Barnevernet må bli enda bedre til å bruke alle mulighetene de har fått for å skjerme barnet og ungdommen fra å begå ny kriminalitet. Tydelige grensesettinger for hva som er uakseptabel adferd og hva som er akseptabel adferd, skaper nødvendig trygghet for barnet og ungdommen.
Barnevernet må også i større grad gis muligheter til oppsøkende virksomhet, ved å styrke utetjenesten.

Mye av volden skjer i ruset tilstand. Agder må bli bedre på rusforebyggende tiltak. Behandlingstilbudet må styrkes og ventelistene for behandling må bort.
Volden starter ofte i hjemmene. Det er vårt ansvar som borgere å bekjempe vold. Arendal har laget en lokal handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Alle kommuner på Agder bør utarbeide en slik plan. Stiller vi oss likegyldig til volden, bidrar vi til at de n får fortsette.

Øystein Haga i Grimstad

Foto: Jan Kløvstad

For Opposisjonen i Aust-Agder Fylkesting: H., Fr.p, VP og V.

Øystein Haga (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**