Godt Venstre-budsjett for Akershus

Fylkesrådmannens budsjettforslag for Akershus er godt, og inneholder mye god Venstre-politikk. Vi benytter miljøfondet til konkrete klimatiltak, og gjennomfører nytt takst- og sonesystem i kollektivtrafikken, sier fylkesvaraordfører Inge Solli fra Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Inge Solli, varaordfører i Akershus.

Inge Solli, varaordfører i Akershus.

Solli mener at årsaken til dette er de klare politiske signalene som flertallet (H, FrP,V,KrF) i fylket har gitt de tre årene de har styrt Akershus fylkeskommune.

I fireårsperioden 2011-1014 er det avsatt ca. 2,5 mrd kroner fra det ordinære fylkesbudsjettet til drift av kollektivtrafikken. I tillegg kommer ca. 1,1 mrd kroner i bompenger fra Oslopakke 3. Venstre er i tillegg svært fornøyd med at vi nå får bygget Kolsåsbanen som i sin helhet finansieres med ca. 1,4 mrd kroner i bompenger. Det er dessuten svært positivt at det nå legges fram en samlet samferdselsplan for Akershus som inkluderer tiltak som er finansiert både fra det ordinære fylkesbudsjettet og bompengene fra Oslopakke 3, sier Inge Solli.

Det er lagt inn flere viktige prosjekter innen kollektivtrafikken. — Jeg vil spesielt trekke fram Heggedal kollektivknutepunkt (70 mill), kollektivfelt Åsenhagen-Skedsmokorset (56 mill) og innfartsparkeringsplasser på Dal, Årnes, Lysaker og Vestby. Innfartsparkeringsprosjektene er finansiert de to nærmeste årene, mens prioriteringene for de 2 påfølgende årene er ikke gjort ennå, sier Solli.

Fylkesrådmannens budsjettforslag viser for øvrig at Akershus fylkeskommune har en sunn økonomi selv om låneopptaket øker noe i perioden.
— Vi har fortsatt en lånegjeld godt under gjennomsnittet for fylkeskommunene, og vi har opparbeidet et disposisjonsfond for å sikre gjennomføringen av vedtatte tiltak. Budsjettforslaget sikrer et godt tilbud innen videregående opplæring i fylket, og gir grunnlag for at våre elever skal oppnå gode læringsresultater, at frafallet skal reduseres og at arbeidet med kompetanseutvikling kan fortsette, sier Solli.

Akershus fylkeskommunes økonomiplan 2011-2014 skal behandles i fylkesutvalget 18. november, og skal vedtas i fylkestinget 16.desember.

Inge Solli
Fylkesvaraordfører
Akershus Venstre
Mobil: 93479522

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**