Abid Q. Raja vil ivareta kysttorsken

Stortinget debatterte i dag kysttorsken, der Abid Q. Raja påpekte at bestanden må økes med minst 50% i forhold til dagens nivå bare for å komme ut av rødlisten. Venstre mener vi ikke kan slå oss til ro og være fornøyd med dagens bestandssituasjon, og ambisjonene bør dessuten være større enn å komme ut av rødlisten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Kysttorsken er truet

 Kysttorsken er truet.

Kysttorsken er truet.
Foto: Vera Lysklætt

Kysttorsken, eller Gadus morhua som arten egentlig heter, finnes i flere bestander langs kysten fra Stad til russergrensen.

– Bestanden av norsk kysttorsk avtok kontinuerlig fra 1994 til 2003, og har siden vært på om lag samme lave nivå. Gytebestanden i 2009 var en av de laveste, og på grunn av høy fiskedødelighet, kommer den sannsynligvis ikke til å øke de nærmeste årene, sier Abid Raja i dagens interpellasjon på Stortinget.

Det internasjonale råd for havforsking, ICES, klassifiserer bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne, og sier at den ikke blir høstet bærekraftig.

Det er ikke etablert referansepunkter for kysttorsk fordi fangststatistikken er beheftet med usikkerhet. Historiske data for total fangst er vanskelige å beregne, da det er usikkert hvor mye uregistrert fangst fritids- og turistfiskere har tatt. Bestandsberegningene, og dermed forholdet mellom gytebestand og rekruttering, blir følgelig også uriktige.

– Men ICES mener likevel at beregnet bestand gjenspeiler den reelle utviklingen. På grunn av dårlig rekruttering er det forventet ytterligere nedgang i bestanden de nærmeste årene. Siden 2004 har ICES anbefalt at det ikke blir fanget kysttorsk, og den anbefalingen gjelder også for 2010. Det må tas på alvor sier Raja.

Rødlisteart

 Kysttorsken er spesielt utsatt i fjordene.

Kysttorsken er spesielt utsatt i fjordene.
Foto: stock.xchng

Kysttorsken er på rødlisten i henhold til Det Internasjonale Naturvernforbund sine kriterier som benyttes av Artsdatabanken i klassifiseringen av truethet av norsk fauna og flora.

– Dersom man har som mål å bygge gytebestanden opp til 70-80% av hva den var midt på 1990-tallet, så må bestanden økes med minst 50% i forhold til dagens nivå bare for å komme ut av rødlisten. Vi kan derfor ikke slå oss til ro og være fornøyd med dagens bestandssituasjon, og ambisjonene bør dessuten være større enn det å komme ut av rødlisten, sier Raja.

Venstre vil støtte ytterligere tiltak
Venstre tok opp flere temaer i dagens debatt, blant annet at det bør utarbeides en plan for nasjonale torskefjorder, på linje med nasjonale laksefjorder, og utfordret Kyst- og fiskeriministeren på dette. Venstre spurte også om regjeringen vil følge opp "Sukkertareprosjektets" anbefalinger, for å se på hvilken sammenheng det er mellom kystfisk og sukkertare.

– Venstre vil støtte nye tiltak som regjeringen eventuelt vil foreslå for å sørge for at bestandene av kysttorsk kan bygges opp igjen. Hovedutfordringen er fortsatt å få til en regulering som reduserer uttaket av kysttorsk, samtidig som det er mulig å opprettholde et tradisjonelt fiske og næringsaktiviteten langs kysten, mener Raja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**