Et kunnskapssamfunn i verdensklasse – Venstres politikk

Norsk skole må bli blant verdens beste, faglig og sosialt. Den offentlige skolen skal gi hver enkelt elev et best mulig allment kunnskapsnivå, ferdigheter som kan utvikles, og tro på egne evner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre vil styrke lærerens rolle som leder og kunnskapsformidler med høyt faglig nivå. Skolen skal fremme respekt og skape trygge mennesker som mestrer utfordringer.

Gode private skoler skal ikke møtes med frykt og forbud, men med en satsing på den offentlige skolen som gjør at den foretrekkes av de fleste.

Venstre vil ha en ny reform som gir alle mulighet til livslang læring uavhengig av den jobben de har. I arbeidslivet skal alle få en tidskonto, som kan brukes til å ta etter- og videreutdanning med lønn eller hospitere på andre arbeidsplasser.

Nyskaping gjennom kreativt mangfold
Små bedrifter skal ha enklere skatte- og avgiftsregler og kontrollkrav. Venstre vil redusere skatten på arbeid og i stedet øke den på forurensing og skadelig forbruk. Grønn beskatning fremmer et miljøvennlig næringsliv. Venstre vil tilstrebe lik beskatning på arbeid og kapital.

Offentlige ordninger skal ikke utformes slik at de virker konserverende på næringslivet. Selvstendige næringsdrivende skal ha samme trygderettigheter som arbeidstakere.

Venstre vil prioritere den offentlige ressursinnsatsen overfor næringslivet slik at hovedvekten alltid ligger på forskning, nyskaping og nyetableringer i hele landet.
Opptrapping av den offentlige forskningsinnsatsen skal skje gjennom frie bevilgninger til universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner og ikke gjennom få, sentralstyrte programmer.

Venstre vil legge til rette for næringsvirksomhet basert på kunst, kultur og opplevelser og gi et sterkt vern om åndsverk og immaterielle rettigheter. Ny teknologi krever nye måter for betaling av åndsverk, og formidling av åndsverk må skjermes i egne lover.
Ikke all kultur skal være lønnsom. Venstre vil derfor ha omfattende økonomiske overføringer til kulturlivet, innrettet slik at det skapes et mangfold av uttrykk for skaperkraft og kreativitet. I et liberalt samfunn må også kulturmakt spres.

Rent spill i en åpen økonomi
Hovedregelen skal være å behandle alle deler av næringslivet likt. Nødvendige støttetiltak skal alltid være slik utformet av de fremmer viktige fellesgoder og omstilling til konkurransedyktig næringsvirksomhet.

Offentlig eierskap i næringslivet skaper lett rolleblanding og demokratiske problemer. Det skal derfor begrenses til vitale samfunnshensyn, som viktige kompetansemiljøer, grunnleggende infrastruktur og kontroll med energi- og naturressurser. Den offentlig eierandelen i slike selskap skal ikke være høyere enn det som er nødvendig for å ivareta formålet. Styringen skal skje i samsvar med prinsippene om godt eierskap. Venstre vil stå fast på hjemfallsretten.

Den enkelte forbruker skal beskyttes mot urimelig atferd fra leverandører av varer og tjenester. Utviklingen i retning av mer dominerende selskaper skal møtes med en offensiv konkurransepolitikk og sterke konkurransetilsyn – både nasjonalt og globalt.

Venstre forventer at norske bedrifter tar samfunnsansvar. Dette gjelder spesielt bedrifter der det offentlige har eierandeler og statens ulike investeringsfond, fordi de også handler på vegne av fellesskapet.

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**