Mer til dem som trenger det mest

Det er i oppveksten mye av evnen til å ta kontroll over eget liv og grunnleggende følelse av trygghet og verdighet legges. Venstre er derfor svært opptatt av å hindre at barn opplever sosial eksklusjon og nød.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Tigger

Foto: Microsoft

Barnevernet skal ha godt med ressurser og skolen skal kunne gi sterkere tilpasning av undervisningen til den enkelte. Barn og unge opp til 18 år i flyktningmottak er spesielt sårbare, og har et særlig behov for vern og trygg omsorg.

Samfunnet er funksjonshemmende mer enn mennesker egentlig er funksjonshemmede. Derfor skal samfunnet tilrettelegges for alle. Hjelp til mennesker med funksjonsnedsettelse skal skje på brukerens premisser.

Mennesker med spesielt store omsorgsbehov skal føle seg velkommen uansett bosted. Derfor ønsker Venstre at staten tar finansieringsansvaret for hjelpebehovet deres. Dette vil gjøre støtten lett tilgjengelig og uavhengig av den enkelte kommunes økonomi.

Bunnfradraget i skattesystemet bør økes slik at flere kan arbeide for lav inntekt uten offentlig støtte. Barnetrygden skal variere med familiens økonomi, og økes kraftig for de med lavest inntekt. De rikeste i samfunnet skal ikke være de som betaler minst i skatt.

Et inkluderende fellesskap må ha aktive deltakere.
Innvandring og kulturelt mangfold er en ressurs for Norge og både nødvendig og naturlig. Integrering er et gjensidig ansvar og en gjensidig prosess, som krever respekt og stiller krav til begge parter. Vi må motarbeide undertrykkende holdninger. Den viktigste arenaen for integrering er skolen. Skolens flerspråklige kompetanse må styrkes.

Den som er voksen og frisk har ansvar for å forsørge seg selv og sine. Mange nye flyktninger og innvandrere får ikke mulighet til å arbeide mens de venter på oppholdstillatelse. Venstre vil endre dette, blant annet ved å korte ned behandlingstiden og gjøre arbeidsrettsreglene bedre tilpasset de som står utenfor

Venstre vil at alle asylsøkere i mottak skal få norsk- og samfunnsopplæring. Samfunnet må stille krav om at de som ønsker å bosette seg i Norge gjør sitt beste for å tilegne seg gode norskkunnskaper.

Norge skal være et flerkulturelt liberalt samfunn. Vi skal ikke akseptere intoleranse, undertrykking og manglende respekt for loven.

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**