Venstres 10 liberale prinsipper

Under har vi forsøkt å skrive de 10 liberale prinsippene på en litt enklere måte. mange velgere har problemer med å skjønne hva Venstre står for. Så her er det kompasset i ti punkter som vi følger i alle saker, og i all politikk utforming.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**1. Friheten skal gjelde overalt, for alle

Om du er mann eller kvinne, heterofil eller homofil, hvit eller mørk så skal alle mennesker ha makten i sitt eget liv. Uansett kjønn, livsituasjon eller bakgrunn skal ingen undertrykkes. Uansett hvor du er i verden skal du være herre i eget liv, og ingen stat har rett til å krenke deg, eller forgipe seg på din frihet.

2. Det personlige ansvaret er ufravikelig
Alle har ansvar for egne valg. For Venstre er dette like grunnleggende som retten til frihet. Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, men for øvrig kan man gjøre som man vil – Kardemommeloven er like enkel som den er genial. De som ikke tar ansvar for seg sel, sitt liv og omgivelsene rundt seg fraskriver seg automatisk retten til frihet. Den som ikke kan forvalte ansvar, kan heller ikke forvalte frihet.

Venstre mener i tillegg at de som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det uansett om det er på grunn av egne feilvalg eller ytre påvirkninger.

3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner
Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at våre barn og barnebarn har samme muligheter som oss. Vi plikter å hjelpe andre, blant annet gjennom å bygge sterke felles institusjoner, ved å bekjempe fattigdom og ved å respektere naturen.

4. Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet
For Venstre kjennetegnes en fri verden av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle. Norge skal ha lokale, nasjonale og globale felleskapsinstitusjoner og et godt sikkerhetsnett for alle. Norge skal være rettferdig og åpent — et samfunn hvor enhver person med de nødvendige evner og innsatsvilje skal kunne nå enhver posisjon i samfunnet.

5. Alle er likeverdige, men ingen er like
For Venstre er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Respekten for ulikhet innebærer nysgjerrighet i møte med det ukjente, og toleranse for at det gode liv ikke er det samme for alle. Toleranse betyr respekt, ikke likegyldighet eller feighet.


6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst

Venstres engasjementet går lengre enn å sikre alle materiell trygghet og velstand. Overalt i verden kjennetegnes det gode liv av mer enn det materielle — av kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Venstres politikk skal sikre dette som en reel mulighet for alle.

7. Politisk makt skal komme nedenfra
Politisk makt og styring skal forankres i demokratiet med stemmerett for alle. Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og trosfrihet er grunnleggende for Venstre. De viktigste avgjørelsene som gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer.

8. Makt skal spres og balanseres
Venstres samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Venstre er opptatt av å sikre disse institusjonenes åpenhet, uavhengighet og samspill. En slik spredning av makt og åpenhet om maktutøvelse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon.

9. Venstres norske stat er upartisk, sterk og begrenset
Den norske stat må bygge sterke fellesskapsinstitusjoner for å sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. Staten må være nøytral overfor livssyn. Den norske statsmakten må respektere begrensningene i egen makt, og dens systemer skal være enkle og tilgjengelige for alle. Staten har et spesielt ansvar for å verne om mindretallets rettigheter.

For Venstre er det stor forskjell på det vi ikke liker og det vi vil forby. Venstre vil ikke forby alt vi ikke er enig i eller ikke liker, vi må respektere hverandre og ha toleranse for ulike syn.

10. Venstre er optimistisk og alltid underveis
Det norske samfunnet er alltid underveis og må derfor være åpent for bedre løsninger, skapt gjennom mennesker som får brukt evnene sine. Venstres optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til menneskenes skaperkraft og på en tro på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**