Kulturhistorisk stedsanalyse

Tidligere riksantikvar Nils Marstein var engasjert i bruk av kulturhistorisk stedsanalyse og utga i 2009 brosjyren om samme tema. I rapporten pekes det å at interessen for byens historiske og kulturelle kvaliteter er økende og med det vokser også behovet for planlegging og forvaltning som betoner kulturarvens positive muligheter i by- og stedsutviklingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Risørs historiske og kulturelle kvaliteter er viktig

Risørs historiske og kulturelle kvaliteter er viktig
Foto: Jan Einar Henriksen

DIVE-tilnærmingen er utviklet med tanke på vår tids utfordringer og arbeid med kulturarven som kvalitativ og funksjonell utviklingsressurs. Analysens oppbyg- ging oppmuntrer til samarbeid på tvers av sektorer og faglige skillelinjer, og til utstrakt medvirkning, kommunikasjon og formidling av prosess og resultater.

Analysens beskrivende, tolkende, vurderende og aktiverende trinn favner et bredt spekter av tilnærminger anvendt innen arkeologi, landskaps- og byanalyser. Analysen kan fungere både som integrert planunderlag og selvstendig kunnskapsprosess. Målgrup- pene er både offentlige og private aktører som arbeider med kulturmiljøtemaet i planlegging, stedsutvikling og lignende.

En testutgave av DIVE ble utviklet gjennom Interreg IIIB- prosjektet Sustainable Historic Town: Urban Heritage as an Asset of Development (SuHiTo 2003-05). Analysen er deretter videreutviklet gjennom prosjektet Communicating Heritage in Development Processes (Co-Herit 2007-08). I veilederen samles erfaringene fra de to ovennevnte prosjektene, samt fra annet DIVE-relatert arbeid i Sverige, Finland og Norge.

Rapporten kan hentes på www.riksantikvaren.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**