Positiv politisk dreining!

Dag Thorvaldsen (R) mener det har skjedd en politisk dreining i Risør. Jeg er enig, og dreiningen er etter min vurdering positiv. Hans innlegg nødvendiggjør noen oppklaringer skriver Dag Jørgen Hveem (V) som også peker å at 44 % av de som responderer på spørreskjema fra Holmen utbyggerne ønsker å bosette seg på Holmen. Dag Jørgen Hveem peker også på at økt boligtilbud peker i retning av lavere priser og det er godt nytt for unge etablerere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Økt boligtilbud trekker i retning av lavere priser mener Dag Jørgen Hveem (V)

Økt boligtilbud trekker i retning av lavere priser mener Dag Jørgen Hveem (V)
Foto: Jan Kløvstad

Holmen og bosetting
I følge Dag er det "nærmest helt umulig" for fastboende å skaffe seg en sjønær bolig i Risør. Vel, både på Holmen og i Flisvika inviteres det til fast bosetting. 44 % av de som responderte på spørreskjema fra utbyggerne på Holmen, ønsker å bosette seg der. Hvor mange det blir, gjenstår å se, men kjøperne kan altså velge mellom bolig og fritidsbolig. En del fastboende i Risør vil temmelig sikkert flytte til Holmen (og Flisvika) og selge sin gamle bolig, til glede for potensielle kjøpere. Økt boligtilbud trekker i retning av lavere priser.

Rødt ville stenge for fritidsboliger på Holmen. I så fall hadde utbygger reist hjem. De private båtplassene i tilknytning til Holmen og Flisvika har ingenting med den kommunale båtplasskøen å gjøre, slik Dag gir inntrykk av.

Gjestfrihet, mangfold — og kjøpekraft
Lovbestemte "låvedørunntak" fra boplikten gjør at vi allerede i dag har mange "hytter" i sentrum. De som ikke kan eller vil benytte seg av disse unntakene, kan kjøpe leilighet på Holmen eller i Flisvika. Det er bra. De borgerlige partiene ønsker å vise gjestfrihet, også overfor de som ikke vil eller kan være bosatt her.

Stor grad av fast bosetting er ønskelig — det skal vi fortsatt jobbe målrettet for. Men i tillegg vil noe sentrumsnær fritidsbebyggelse være en berikelse for Risør-samfunnet; det gir mangfold og nye impulser som kan bidra til nyskaping. Den økte kjøpekraften er dessuten viktig for Risørs håndverkere, butikker, restauranter og mye annen næringsvirksomhet. Faktisk vil denne kjøpekraften bidra til at mange personer og familier i Risør kan ha en rimelig god levestandard.

Feil om ettergodkjenning
Nei, Dag, ettergodkjenning av ulovlige tiltak ettergodkjennes ikke "nærmest uten unntak". En konkret avveining av motstående hensyn gjøres. At lang tid har gått uten at noen har reagert — heller ikke offentlige myndigheter — på f.eks. en for stor brygge, er ett moment i vurderingen, og kun det. Allmennhetens interesser er et bærende hensyn som veier tungt, hvilket reflekteres i hovedutvalgets praksis.

En hyggelig konsekvens av et ferdig utbygget Holmen og Flisvika er for øvrig at allmennhetens tilgang til strandsonen på disse stedene vil bli vesentlig bedre.

Lekeområder på Kranhøgda
Tverrpolitisk er det enighet om viktigheten av å legge til rette for lekeområder og lekeplasser i barnefamiliers nærmiljø. Opparbeidelse av den konkrete lekeplassen på Kranhøgda krever dispensasjon fra reguleringsplanen. Rådmannen innstilte på ja, basert på "en helhetlig vurdering av fordeler og ulemper…". Flertallet i hovedutvalget vektet momentene annerledes og sa nei til dispensasjon. Men det betyr ikke at flertallet er mot tilrettelegging for barn.

Jeg er sikker på at vi skal finne en god løsning sammen med ivrige foreldre i velforeningen på Kranhøgda. En løsning bør etter min vurdering i rimelig grad hensynta de relevante innsigelsene som er kommet i saken. Dag Thorvaldsens "nesten-oppfordring" om oppføring uten dispensasjon, vil jeg fraråde.

Dag Jørgen Hveem
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**