Helsestasjon for eldre – forebyggende eldreomsorg

Er budsjettbehandlingen blitt redusert til en “sand-på-strøings-aktivitet”, spør Brita Kleven Thorsvik fra Venstre, etter budsjettbehandlinga i formannskapet sist torsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I Tiltaksplan Helse, velferd, pleie og omsorg er det listet opp12 tiltak som vi skulle ha hatt midler til de neste 4 årene. – Det er bra at det er funnet rom for 3 tiltak, i tillegg til at det vil bli utgifter for kommunen i forbindelse med Samhandlingsreformen, sier hun.

Helsestasjon for eldre eller Frisklivssentral som det nå heter, er det neste prioriterte tiltaket i Tiltaksplanen, men de kr 300 000 er det ikke funnet rom for!

Venstre har i flere år jobbet for å få dette tilbudet i kommunen. Fra 2010 til 2020 er det nesten en fordobling av aldersgruppen 67 – 79 år i kommunen, viser prognosene. På 20 år får vi nesten en fordobling i aldersgruppen 80 år og eldre, dvs. fra 649 personer i 2010 til 1137personer i 2030.

Det er viktig å legge til rette for at eldre kan bli boende i egne hjem så lenge som mulig, mener Thorsvik. – Gjennom tiltaket Helsestasjon for eldre, vil alle som fyller 75 år bli gitt et tilbud om hjemmebesøk eller samtale på et kontor, hvor den eldres situasjon kartlegges. Gjennom helsesamtalen og råd og veiledning, vil den eldres situasjon kartlegges både vedr. helse, trivsel og fysiske forhold. Forebygging av sykdom og vektlegging av sosiale forhold, vil kunne utsette behov for hjelp fra det offentlige og pårørende, samt medvirke til en verdig alderdom, mener hun.

I budsjettet er det sagt at kommunen kun sparer kr 500 000 på privatisering av legetjenesten i kommunen. Da saken om nedlegging av Vuku legesenter ble behandlet i kommunestyret, fikk vi lagt fram tall som gav inntrykk av at vi kunne spare millionbeløp på privatiseringen. Venstre mener derfor at vi må kunne forvente minst kr 300 000 mer i innsparinger utover det som står i budsjettet og at det derfor er rom for Helsestasjon for eldre allerede fra 2011, dersom viljen er tilstede hos de øvrige partier.

– Såpass innflytelse må vi politikere kunne ha på et budsjett på over 600 mill. at vi kan flytte på kr 150 000 i 2011 og kr 300 000 i 2012, mener Brita Kleven Thorsvik. – Det er viktig å satse på forebyggende tiltak. Det gjelder for barn og unge, men det gjelder også i høg grad for våre eldre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**