Ønsker ikke et felles sykehus for Hedmark og Oppland

Med bakgrunn i høringsbrevet fra Sykehuset Innlandet IF angående strategi for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i Innlandet tar Oppland Venstre til orde for krav om likeverdige helsetjenester uansett bosted.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Oppland Venstre mener at likeverdige helsetjenester uansett hvor du bor, må ligge til grunn for sykehustilbudet i Oppland. Venstre mente ved opprettelse av Helseforetakene at det var feil vei å gå å fjerne dette viktige velferdstilbudet fra politisk styring. Oppland Venstre kan ikke se at vi ved å ha felles foretak med Hedmark (Sykehus Innlandet) har oppnådd bedre helsetjenester for innbyggerne i Oppland. Naturligvis har det skjedd en stor utvikling av behandlingstilbudene i helsevesenet og det er nødvendig at man har en funksjonsdeling for spesialitetene, men største delen av behandlingen er av indremedisinsk art og rettet mot den eldre delen av innbyggerne. For disse har ikke samlingen i Innlandet noen synlig positiv virkning. Skottland har forlatt foretaksmodellen og ser ut til å tjene på å la sykehusene sine være styrt etter helsefaglige og ikke markedsliberale ideer.

Når vi lever med et felles foretak for Innlandet må det brukes til å skape balanse i tilbudet mellom fylkene. En balansert sykehusstruktur tilsier at Oppland og Hedmark kommer ut med max to sykehus hver. Nå er det en kraftig underbalanse i favør Hedmark med deres fire sykehus. Løsningen må inneholde at Hamar — Elverum får bedre veiforbindelse og et felles sykehus. Vi godtar ikke premissen som styremøtet i Sørøst har vedtatt om at det skal være et akuttsykehus i Innlandet, men vil forholde oss åpent til det spørsmålet og foreslå det som er best for innbyggerne i Oppland.

Lillehammer sykehus 1

Foto: Terje Kongsrud

Tanken om fire somatiske sykehus i hele SI er realiserbar. Alt annet krever enorme investeringer som vil stjele for mye fra drift i årene som kommer.

Nye transportveier og tider endrer ikke det grunnleggende behov for spesialisttjenester i rimelig nærhet. Raskere transport fører også til at for eksempel Hadeland velger å reise sørover og ikke til et eventuelt sykehus nord eller øst for Gjøvik. Avstander og befolkningsmengde tilsier at sykehusene på Gjøvik og Lillehammer må opprettholdes med akuttfunksjoner. Oppland Venstre ser ikke at argumentene for å satse på et nytt felles sykehus til erstatning for våre 2 sykehus er sterke nok til at vi skal gå for det. Et storsjukehus for å demme opp mot at vi bruker spesialiserte helsetilbudet i Osloregionen er et feilspor. Spesialiserte tilbud i Oslo er viktige for innbyggerne i Oppland.

Tilgang på personell tilsier at vi må satse på sterke faglige miljøer. Sterke fagmiljøer er mer et kvalitet- enn et kvantitetsbegrep. Sterke faglige miljøer rekrutterer uansett om vi har en struktur med dagens eller færre sykehus.

En satsing på lokalsykehus som hovedarena for de store sykdomsgrupper kan se riktig ut. De skal som minimum i følge forslaget fra SI, ha et bredt poliklinikktilbud og akutt beredskap for indremedisin. Anestesilege skal finnes i vaktberedskap. Men med bare planlagt kirurgi forsvinner noe av dagens sykehus sine fagmiljøer og dermed også pasientgrunnlag. Dette er den største svikten i høringsforslaget. Svake lokalsykehus med hovedsakelig indremedisin er et forsøk på å løse et problem ved å forsterke problemet. Det blir ikke robuste enheter som kan rekruttere, og i tillegg kan det bli farlig for akuttpasientene. Den såkalte "Traumerapporten" sier ikke nødvendigvis at vi må ha færre sykehus med akuttkirurgi i Oppland. Traumerapporten sier bare noe om hvordan et akuttsykehus skal være bemannet/rigga.

Dagens struktur for psykisk helse i Oppland virker god. Venstre støtter en utbyggi ng av tilbudene på DPS-ene. Vi tror det er feil å bygge ned tilbudet på Sykehuset på Reinsvoll. Et spesialisert tilbud på Reinsvoll er en forutsetning for et godt helhetstilbud innen psykisk helse.

Distriktsmedisinske/lokalmedisinske sentra kan bli et viktig møtepunkt mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Styrking av prehospitale tjenester virker riktig og viktig ikke minst for de med lange reiseavstander.

Samhandlingsreformen kan bli operasjonell gjennom regionale helseplaner i alle fylkets 6 regioner. Det er viktig å komme i gang med det arbeidet.

Konklusjon:
Ønsker man effektivisering så er to sykehus i Oppland og to i Hedmark svaret. Bedre luftambulansetjeneste i Østerdalen, Kongsvinger og Valdres må til. Bedre tog, buss og veiforbindelse kan ta vekk behovet for sykehus både på Hamar og Elverum. Oppland Venstre tror en fristilling fra foretaksmodellen og spredt akuttberedskap er to viktige grep som kan sikre innbyggerne i Oppland gode helsetjenester i framtida.

Vi er mot forslaget om et felles sykehus for Hedmark og Oppland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**