Budsjettløft for kvalitet i omsorg, kultur og skole

— Det blir mer penger til økt livskvalitet for eldre, økt mangfold i kulturen og økt individtilpasning i skolen. Dette er et budsjett som leverer på alle fronter, sier varaordfører Boye Bjerkholt (V) etter fremleggelsen av felles budsjettforslag for de fem partiene V, Ap, KrF, Sp og SV.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Skedsmo rådhus

Foto: Skedsmo kommune

Les talloppstillingen her

I budsjettet er det lagt inn tre store satsingsområder som finanseres med 45 millioner friske penger på driftsbudsjettet over de neste fire årene, i tillegg til 14 millioner fra udisponerte eiendomsskattemidler. Inndekningen forøvrig kommer fra regjeringens eldremilliard, ny barnehageforskrift, senere låneopptak og redusert anslag på avsatt beløp til barnevernserstatninger, basert på det lave antallet søknader som har kommet inn så langt.

— Vi har gjort grep som har frigjort midler som gjør at vi totalt sett får et merkbart løft i de kommunale tjenestene i årene som kommer, utdyper Bjerkholt.

Innenfor omsorgssektoren er det tilført nye stillinger, med blant annet lege på Stalsberg, flere ansatte på sykehjemmet i Åråsveien og en egen demenslege. Det er også funnet rom til å ansette en egen samhandlingskoordinator som skal jobbe med implementering av samhandlingsreformen og bidra til at statlige prosjektmidler tilflyter Skedsmo til det beste for Skedsmos innbyggere. Stalsberg bo-og behandlingssenter får ny demensavdeling, og det anlegges en ny sansehage i tilknytning til dette for å øke livskvaliteten der. Det innføres dessuten multidose også på Stalsberg, slik at dette tilbudet blir etablert i hele kommunen.

Kuttet i den kulturelle spaserstokken reverseres, slik at dette tiltaket for livskvalitet blant eldre får leve videre.

For å møte de utfordringene som kommunen står overfor i tiden fremover, settes det i gang prosjektering av nytt sykehjem i tilknytning til LIBOS i Lillestrøm, og det settes av 2 millioner til å gi de eksisterende lokalene en sårt tiltrengt ansiktsløftning.

— Totalt sett utgjør dette en kjempesatsing på verdighet i eldreomsorgen, i tråd med intensjonene bak forliket mellom regjeringen og Venstre og KrF i Stortinget, sier Bjerkholt.

Også innenfor kultur er det funnet rom til en meget offensiv satsing.

— Støtten til lag og foreninger økes, tilskuddene til barne-og ungdomsaktivet styrkes og målrettes, og det opprettes et eget aktivitetsfond for kulturtiltak. Dessuten reddes biblioteket på Skedsmokorset nok en gang, og det tas grep på investeringssiden for å ruste opp eksisterende anlegg og etablere nye, kan varaordføreren meddele.

Eksisterende utebane på Sørum fritidsgård rehabiliteres, Brogata 2 settes i stand innvendig, og det etableres nye nærmiljøanlegg og ny tursti/ridesti.

I budsjettet er det også funnet rom til å utbedre Strømmen stadion slik at den tilfredsstiller kravene for Adeccoliga-spill neste år.

— Strømmen IF betyr veldig mye for identiteten til folk, og i tillegg er Strømmen stadion en arena som brukes av veldig mange utenom Adeccoliga-laget. Det ville være en falliterklæring for Skedsmo kommune om Strømmen IF måtte dra til Åråsen eller Bislett for å spille i landets nest øverste divisjon. Derfor er jeg veldig glad for at vi fant rom til å bygge ut 1000 sitteplasser under tak, flomlys og nytt banedekke, utdyper Bjerkholt.

Han understreker at utbedringen av Strømmen stadion kommer i tillegg til to-baners flerbrukshall på Skedsmokorset og idrettshall ved Skedsmo videregående i Lillestrøm, som allerede er vedtatt.

— Totalt sett får Skedsmoidretten et kjempeløft i løpet av 2011, slår Bjerkholt fast.

Og som ikke det var nok, styrkes også skolesektoren ytterligere på toppen av den styrkingen som lå i rådmannens budsjettforslag på bakgrunn av de politiske styringssignalene fra budsjettrundskrivet som ble behandlet i juni.

— Vi legger inn penger spesielt til oppfølging av elever som sliter i 10. klasse, for at de skal kunne klare overgangen til videregående opplæring bedre. Dessuten øker vi kommunens inntak av lærlinger, noe som er et positivt tiltak for elever som går på videregående, men som i tillegg også er positivt med tanke på fremtidig rekruttering til å dekke kommunens behov for arbeidskraft, forklarer Bjerkholt.

For å styrke det sosiale støtteapparatet innenfor skolehverdagen, er det også funnet penger til en ekstra helsesøsterstilling.

Utover disse tre hovedsatsingene innen omsorg, kultur og skole, er det også satt av penger til bygging av ny ledelinje i gågata i Lillestrøm, økt veivedlikehold, områdereguleringer for Nitelva og Strømmen Øst, samt en pott til ulike nærings-og markedsføringstiltak.

— Det er umulig å gjøre alle til lags, men jeg tror vi trygt kan si at vi gir noe til alle. Her har ingen grunn til å være misfornøyd, oppsummerer varaordføreren.

Budsjettforslaget baserer seg på rådmannens budsjettfremlegg som du kan lese her. Endelig vedtak fattes i kommunestyremøtet 8. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**