Mer til kollektivtrafikk, veivedlikehold og etterutdanning av lærere

Flertallet (H, FrP, V, KrF) i Akershus legger inn ekstra midler til kollektivtrafikk, veivedlikehold og etterutdanning av lærere i budsjettet for 2011. Flere kulturtiltak får økonomisk støtte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Inge Solli, varaordfører i Akershus.

Inge Solli, varaordfører i Akershus.
Foto: Venstre

– Dette er det siste budsjettet som blir vedtatt i denne fylkestingsperioden. Det bygger på de styresignalene og budsjettene vi har vedtatt tidligere. Det gode forslaget som fylkesrådmannen la fram har nå blitt enda bedre. Mer til kollektivtrafikk og etterutdanning av lærere er gode Venstresaker. I tillegg legger vi inn ekstra midler til veivedlikehold og forskjellige kulturtiltak, sier fylkesvaraordfører Inge Solli (V).
Budsjettforslaget er vedtatt i fylkesutvalget og skal opp til endelig behandling i fylkestinget 10.desember.

Miljøsatsing
Innføring av nytt takst og sonesystem fra 1.9.2011 innebærer en sterk satsing på kollektivtilbudet i Oslo og Akershus, og gjør det billigere å reise kollektivt for mange i vårt fylke.
—Videre ber vi Ruter om å prioritere arbeidet med økt brukervennlighet og effektivisering av kollektivtrafikken. Ved endringer i rutetilbudet bes Ruter om å vurdere alternative tilbud for bestillingstransport. Inntil 18 mill kr avsettes til et miljøfond forutsatt at midlene ikke trengs til å dekke manglende skatteinngang, sier Inge Solli.

Kultursatsing
Midler avsatt til kulturformål fordeles nå på forskjellige tiltak. Det tildeles ekstra midler til Oscarsborg, Eidsvoll 1814, Akershus Museum — Fetsund Lenser, Gå til skolen-prosjekt, sykkelstrategi, stier og kulturminner, og det legges fram en sak for hovedutvalg for kultur, folkehelse og næring der det tas stilling til hva midlene skal brukes til.
— Det er også tildelt midler til Henie Onstad, Lysthuset i Feiring, Akershus Teater, Pilegrimsleden og Nordre Øyeren naturinformasjonssenter. Det skal legges fram en sak som skal vurdere fylkeskommunens ambisjonsnivå for Akershus Teater. Videre legges det fram en sak der det utredes hvordan Nordre Øyeren naturinformasjonssenter kan videreutvikles og bli bedre klent, sier Inge Solli.

Godt samarbeid
Denne budsjettbehandlingen har båret preg av at fylkesrådmannen har lagt fram et forslag som er i samsvar med de føringene flertallet i fylkestinget har gitt. De fire samarbeidspartiene har jobbet godt og konstruktivt sammen for å få til et budsjett som er i balanse og som er godt for folk som bor i Akershus.

– Det har vært et godt samarbeidsklima i budsjettforhandlingene, og det gir positiv energi inn i den forestående valgkampen. Venstre har fått gjennomslag for mye av vår politikk i denne fylkestingsperioden, og det konstruktive samarbeidet i flertallet øker mulighetene for at dagens flertall viderefører samarbeidet også etter fylkestingsvalget, avslutter Solli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**