Klimaløsninger og næringsutvikling uten revirmarkering

— Vi må få slutt på at samarbeidet mellom kommunene og fylket preges av revirmarkering, sa Helge Solum Larsen i sin tale til nominasjonsmøtet i Rogaland Venstre i helgen. Den nyvalgte toppkandidaten pekte på at Venstre må arbeide for en lokal forvaltningsreform, der oppgaver blir løst på det nivået som gir det beste resultatet. Toppkandidaten viste til behov for løsninger innen både klimapolitikk og næringsutvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Kjartan Almenning

Nytt transportsystem
-Bybanen er et klimavalg — et klimavalg som muliggjør at det brukes ressurser på trygge og fremkommelige veier i resten av fylket. Uten en massiv forflytning av reisemiddelandeler fra bil til kollektiv på Nord-Jæren vil øvrige regionale vegprosjekter ha begrenset effekt, sa Solum Larsen til nominasjonsmøtet. -Å realisere bybanen er derfor å ville velge utvikling for framtiden. Venstre skal være partiet som velger framtidrettede løsninger og som sloss mot de som ikke har ambisjoner på vegne av fylket vårt.

Næringsutvikling
-Venstre skal arbeide aktivt for å sikre Rogalands posisjon som landets energifylke. For å gjøre dette må vi holde på de eksisterende olje- og gassrelaterte selskapene og gjøre oss attraktive for nyetableringer. Det er i miljøene rundt disse selskapene det største potensialet ligger for at det etableres nye bedrifter som skal prege framtiden, sa Solum Larsen

Haugalandet som sentrum for CO2-fangst

-Norges fullskalaprosjekt for CO2 fangst bør realiseres tidligere enn 2018. Derfor vil Venstre flytte månelandingen fra Mongstad til Kårstø.
Med Venstres opplegg er snakk om statlige investeringer i størrelsesorden 11,5 mrd på Kårstø, resten følger av investeringer fra Gassco som følge av integrasjonen. -Med dette lager vi en CO2 infrastruktur på Haugalandet som også andre bedrifter som Hydro, deretter kan knytte seg til.
Dette vil gi en enestående mulighet for styrket nærings- og industriutvikling på Haugalandet, som vil ha positiv effekt for hele fylket. Venstre skal kjempe for at Haugalandet blir et verdenssentrum for kompetanse innen CO2-fangst, sa Solum Larsen.

Demokratiforståelse
Fylkeskommunen fikk nye oppgaver 1.1.2010 gjennom forvaltningsreformen, blant annet innen samferdsel og næringsutvikling. Solum Larsen konstaterte at det ikke har gått opp for alle at statlig myndighet med dette er plassert hos fylkene. -Vi ser innen samferdselssektoren at det ikke har fullt ut gått opp for alle at det er fylkeskommunens vedtak som nå skal ha avgjørende betyding. Jeg tror det blir nødvendig å klargjøre at de demokratiske prosesser er avgjørende for de samferdselsprioriteringer som er tatt og som skal tas i årene vi har foran oss, sa Solum Larsen.

Plassèr beslutningsretten smart
Venstres toppkandidat brukte både klima og næringsutvikling som eksempler på behovet for en gjennomgang av hvilke oppgaver som i dag løses på ulike nivåer, for å overføre beslutningsmyndighet dit oppgavene best kan løses.
— Et eksempel kan være klimatilpasning, et område som gir betydelige utfordringer for mange mindre kommuner. Disse mangler ofte den nødvendige kompetanse på området. Venstre ønsker å utvikle fylkeskommunen til den viktigste kompetansebasen i dette arbeidet, sa Helge Solum Larsen.
— Forvaltningsnivåer og andre politiske konstruksjoner er ikke et mål i seg selv. Det vi skal måles på er hva vi klarer å utrette. Da er det avgjørende at vi har en fylkeskommunal organisasjon som har en kultur der vi trekker i samme retning, sa Helge Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**