Programforslaget lagt fram, køyr debatt!

Programnemnda legg fram dette forslaget til valprogram for komande fireårsperiode i fylkestinga på Agder, med kommentarfrist til medlem i programnemnda Eva Kvelland [email protected] innan 11. januar 2011. Køyr debatt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Ett Agder for demokrati og utvikling
Tillit til demokratiet og til politikerne baserer seg på åpenhet og mulighet til deltakelse og påvirkning. Politiske beslutninger skal fattes så nær som mulig dem det angår. Demokrati og frihet kan aldri tas som en selvfølge, men må utvikles og kjempes for på nytt og på nytt. Dette er både folkets og politikernes ansvar, og et ansvar Venstre tar på alvor.

Agder Venstre ett fylke

Foto: Stein Inge Dahn

I dag består landsdelen av to små fylker, med to folkevalgte organer. Samtidig eksisterer det beslutningsorganer som ikke er valgt av innbyggerne ved valg og en rekke uformelle arenaer. Agderrådet er et eksempel. Det betyr at det er fåtall personer som har stor innflytelse på det som skjer, personer som ikke er folkevalgt til disse samarbeidsorganene.

Vi trenger innbyggere som både gis og tar muligheten til å påvirke de politiske prosessene, både gjennom valg og som deltakere i samfunnsdebatten. Det krever større åpenhet rundt politiske prosesser, møter og sakspapirer. Venstre vil skape et demokrati der viktige politiske prosesser og avgjørelser skjer i folkevalgte organer, ikke på uformelle arenaer. En sammenslåing av de to Agder-fylkene er første steg. Hver for seg har de to fylkene lite tyngde inn mot sentrale myndigheter, og landsdelens interesser står i liten grad på dagsorden i Regjering og på Stortinget.

Vi må også våge å ta debatten om kommunestrukturen på Agder. De tretti kommunene vil i fremtiden møte store utfordringer i å tilby innbyggerne de velferdstjenestene de har krav på. Den kommunestrukturen vi har i dag, er ikke egnet til å møte disse utfordringene. Når kommunene er for små, vil det ikke være kompetanse og kapasitet nok på alle områder som er viktige for innbyggerne. Antall kommuner på Agder bør halveres til omtrent 15.

Venstre mener dette må gjøres for demokratiet på Agder:
– Aust- og Vest-Agder må slås sammen til ett felles Agder-fylke for å styrke demokratiet, effektivisere og skape større tyngde.
– Flere offentlige oppgaver må flyttes fra staten og til kommunene og fylkeskommunene for å styrke nærdemokratiet.
– Antall kommuner i Norge må reduseres. Det gjelder også på Agder. Skjer det ikke frivillig, er det Stortingets ansvar å gjennomføre en kommunereform for å sikre velferd for alle.
– Stemmerettsalderen skal være 16 år for å gi ungdom større innflytelse.
– Kommuner og fylkeskommuner bør opprette lobbyregister som viser hvilke aktører med økonomiske interesser som søker å påvirke politiske prosesser.
– Ved alle valg skal det være mulig å påvirke personsammensetningen slik at velgerne gis mer innflytelse.
– Større fokus på demokratiopplæring i skole og barnehage for å styrke forståelsen for og betydningen av demokratiske prosesser.
– Årlig offentliggjøring av de folkevalgtes ulike roller på Agder for å sikre åpenhet rundt maktposisjoner.
– Innføre et utdanningstilbud for politiske ledere i samarbeid med Universitetet i Agder for å heve kunnskapen og kompetansen hos våre fremste folkevalgte.

Agder ut av uføret
Alle mennesker skal ha frihet og et verdig liv. Velferdsstaten skal bidra til dette, som
borgernes felles system for rettferdighet og trygghet. De grunnleggende forutsetningene
for et godt liv skal være der for alle, uavhengig av de ulikheter vi fødes inn i og de
tilfeldigheter som livet selv rammer oss med mens vi lever. Til grunn for alt ligger det personlige ansvaret hver enkelt har for seg selv og sine medmennesker. Det kan ingen velferdsstat erstatte.
De fleste lever et godt liv på Sørlandet i dag. Likevel vet vi at landsdelen har store levekårsutfordringer. Mer omfattende pillebruk, flere med både rusproblemer og psykisk sykdom, svært mange unge uføre og lavere yrkesaktivitet blant kvinner sammenlignet med resten av landet, er noen eksempler. Vi vet også at en større del av den mannlige befolkningen er negative til likestilling enn ellers i landet og landsdelen er ennå preget av til dels svært konservative holdninger. I tillegg opplever en del av befolkningen med innvandrerbakgrunn at det er vanskelig å bli inkludert i det gode liv på Sørlandet.

Ny forskning fra Universitetet i Agder viser at årsaken til at en god del blir uføretrygdet som unge voksne finnes i barndommen i form av omsorgssvikt, overgrep eller i det hele tatt oppvekst i familier som fungerer dårlig eller er vant til å leve på trygd. Det er mulig at problemene forsterkes på Sørlandet av konservative holdninger som fører til at for mange lar være å varsle og engasjere seg når de aner at barn ikke har det bra. Venstre vil derfor ha barns oppvekstvilkår som sin viktigste sak de neste fire årene, og satse spesielt på skole, barnehage, barnevern, helsetjenesten og andre deler av det offentlige som møter barn og ungdom. Vår visjon er at Agder etter mange år med målrettet innsats skal bli landets beste region å vokse opp i — for alle.

Venstre mener dette må gjøres for å få Agder ut av uføret der mange har for dårlige levekår:
– Utvikle en levekårsmåling som kartlegger og følger levekårsutviklingen i alle Agder-kommunene, og ha en årlig konferanse der topplederne i kommunene møtes for å drøfte status og nye tiltak.
– For å avbyråkratisere barnevernet og styrke omsorgen, må det statlige Bufetat legges ned, og ansvaret det har i dag overføres til fylkeskommunen.
– Styrke utvikling av og informasjon om, lavterskeltilbudet i det kommunale barnevernet, slik at flere tiltak baseres på samarbeid og omsorg — ikke tvang.
– Styrke helsestasjonenes tilbud før og etter fødsel, og gi tilbud om foreldrekurs til alle. Alle kommunale helsestasjoner skal ha 4-årskontroll.
– Alle videregående skoler må ha helsesøster i fulltid.
– Øke innsatsen for å redusere frafallet i videregående skole, blant annet ved å sørge for mer praktisk undervisning, øke mulighetene til arbeidspraksis som en del av videregående utdanning, øke antall lærlingplasser og styrke rådgivnings- og oppfølgingstjenesten.
– En god skole er avhengig av dyktige lærere og god skoleledelse. Derfor må det gis mer midler til etter- og videreutdanning.
– Styrke rusomsorgen, der nøkkelord er å skape selvtillit og verdighet.
– Legge vekt på folks ansvar for egen helse, gjennom økt satsing på folkehelsetiltak som fysisk aktivitet og informasjon om sunt kosthold.
– Styrke det barne- og ungdomspsykiatriske tilbudet ved de tre sykehusene på Agder

Slipp skaperkraften løs
Venstre er uavhengig av særinteresser og ikke bundet til bestemte næringer. Derfor har vi en helhetlig politikk for verdiskaping, med det mål for øye å frigjøre skaperkraft i regionen og sikre grunnlaget for fremtidig velferd og personlig utvikling for alle. Men fordi verden ikke har annet valg enn å bli grønnere, vil vi kun bruke tiltak som en svekket jord kan tåle. Utviklingen må være bærekraftig. Fordi vi tenker helhetlig, vet vi at det for Agder er like viktig å forbedre seg på toleranse som på teknologi: Det skapes mer der det er høyt under taket, der det å prøve nye ting blir sett på som viktig.

Det er mye å være stolt av i næringslivet på Agder. Prosessindustrien omstiller seg og gir viktige bidrag til utviklingen av en industri for fornybar energi. Regionens eget energiselskap er et av de ledende i Norge. Kompetansen i industrien som i dag leverer teknologi til olje- og gassvirksomhet er blitt svært høy. Samlet utgjør dette et godt grunnlag for global konkurransekraft når produkter og markeder framover vil måtte bli grønnere. Samspillet mellom næringslivet og Universitetet i Agder gir store muligheter for verdiskaping på nye områder. Innen reiseliv og andre kulturnæringer har Agder noen av landets fremste merkevarer.

Venstre bryr seg like mye om små bedrifter som store, og vi har et spesielt engasjement for alle som tør ta sjansen på å starte egen bedrift, uansett bransje. Derfor får også den lille butikken eller håndverkerfirmaet vår oppmerksomhet. Det offentlige skal være en aktiv og upartisk tilrettelegger, slik at konkurransen mellom bedriftene blir åpen og rettferdig.

Venstre mener dette må gjøres for verdiskapingen på Agder:
– Forsterke samarbeidet med Universitetet i Agder om nyskaping og bedriftsetableringer med utgangspunkt i forskningsresultater.
– Støtte prosjekter som tar sikte på å heve den internasjonale konkurransekraften i næringslivet ved at bedrifter i samme bransje deler kunnskap og samarbeider om felles utfordringer, slik som Eyde, Node og Usus.
– Styrke langsiktig areal- og transportplanlegging i fylkeskommunene, slik at næringslivet får rammevilkår som er forutsigbare og rettferdige for alle.
– Fjerne krav som diskriminerer selvstendige næringsdrivende fra å få støtte fra offentlige ordninger.
– Styrke den offentlige veiledningstjenesten og forenkle regelverket for nyetableringer og småbedrifter.
– Endre det fylkeskommunale regelverket for handelsetableringer, slik at etablering av handelsvirksomhet i og nær sentrum av byer og tettsteder får bedre vilkår enn kjøpesentrene langs E18 og E39.
– Bidra til grønn omstilling i næringslivet ved å stille krav om at bedrifter som vil levere varer og tjenester til det offentlige, må være godkjent som Miljøfyrtårn eller ha annen miljøsertifisering fra og med 1. januar 2014.
– Fra samme tidspunkt skal offentlige investeringer og støtte kun gis til virksomheter som er klimanøytrale.
– Gå gjennom sammensetningen av offentlige styrer, råd og utvalg som har med næringsutvikling å gjøre, for å sikre bred representasjon og legge til rette for nytenkning og maktspredning.

Klimakampen kan vinnes

Et grunnleggende liberalt prinsipp er å leve slik at det ikke går ut over fremtidige generasjoners mulighet for gode livsvilkår. Vi har alle et ansvar for hverandre og for fremtiden. Respekt for naturens egenverdi og bærekraft er en viktig del av ansvaret. Vi har et moralsk ansvar; det gjelder også for de som kommer etter oss.

Samfunnet er ikke bærekraftig, vi overforbruker av verdens ressurser, bygger ned kulturlandskapet og truer det biologiske mangfoldet. Jordens klima endres gjennom store utslipp av klimagasser som skyldes menneskelig aktivitet. De viktigste utfordringene i Norge er knyttet til energi og transport. Det gjelder også for Agder-fylkene. I dag er reisetiden med tog mellom Sørlandet og hovedstaden ikke konkurransedyktig med fly eller bil. Sykkelforholdene i de største byene kan fortsatt bli mye bedre. Klimavennlig handel i byene trues av uhemmet utbygging av handelssentraer langs E18 og E39.

Det må tas hensyn til miljøet i alle sammenhenger. Kortsiktighet og særinteresser må vike der det er nødvendig, og føre-var-prinsippet må ligge til grunn for alle beslutninger. Det er nå på tide å satse på kollektivtransporten. Sørlandet trenger bedre og mer effektive løsninger for jernbanen — både mellom byene på Agder, og til og fra landsdelen. Skal sykkelen velges foran bilen, er det avgjørende at det er både trygt og tidseffektivt å sykle på korte distanser. Det skal alltid være mulig å velge miljøvennlige alternativer.

Venstre mener dette må gjøres for klimaet på Agder:
– Vestfoldbanen og Sørlandsbanen må kobles sammen for å korte ned togtiden mellom Sørlandet og Østlandet.
– Starte planleggingen av en ny trasé på Sørlandsbanen langs kysten mellom Arendal og Kristiansand.
– Satse stort på forbedring av kollektivtransporten mellom byene på Sørlandet, slik at det blir lettere å bo et sted og arbeide et annet.
– Sikre et godt kollektivtilbud både østover og vestover fra Kjevik.
– Etablere gjennomgående sykkeltraseer i bysentraene.
– Grønne områder og tilgangen til sjøen i byene må bevares og utvikles.
– Vi vil ikke ha oljeboring i Skagerrak, og oljevernberedskapen langs Sørlandskysten må styrkes ytterligere.
– Kystsonen og kystkulturen har stor verdi, og må bevares også for fremtiden — ikke bygges ytterligere ned.
– Utnytte de mulighetene vindkraft gir, både på land og til havs.
– Arbeide for å utvikle Agder som Norges fremste region når det gjelder klimaløsninger, blant annet i en offentlig-privat satsing på teknologiutvikling for fornybar energi.
– Redusere energiforbruket i alle offentlige bygg.
– Gå inn for at all offentlig virksomhet i Agder-fylkene skal være klimanøytral innen 2015, med lavest mulig bruk av kjøpte klimakvoter.

Kultur for vekst og livskvalitet
Et sterkt og robust kulturliv i Agder danner grunnlag for vekst og livskvalitet. Kultur skaper glede, tilhørighet og nye erkjennelser. Derfor er det en viktig oppgave å videreutvikle et skapende kulturliv der ulike mennesker kan bidra og oppleve det kulturelle mangfoldet. Et kreativt Agder er et mål i seg selv, og skaper grunnlag for næringsutvikling og gjør regionen attraktiv. Det offentlige skal stimulere til bred kulturell aktivitet og sikre aktørene i kulturlivet frihet og uavhengighet.
Frivillig sektor er både formidler, samfunnsaktør og en av kulturens viktigste bærere. Venstre vil redusere den statlige detaljstyringen av kultursatsingen og styrke kulturoverføringene slik at det gis grunnlag for mer mangfold og lokal frihet. Samtidig vil Venstre skape grunnlag for profesjonelle produksjoner av høy kvalitet i de store kulturinstitusjonene våre. Frivillige og profesjonelle miljøer utfyller hverandre og er avhengige av hverandre.
Venstre mener det er viktig at barn og ungdom har gode muligheter til å skape og organisere sin egen ungdomskultur. Det offentlige må derfor tilrettelegge for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene gjennom gode og ubyråkratiske støtteordninger. Å gi en god finansiering av barne- og ungdomsorganisasjonene er nødvendig for å gi alle barn og unge en reell mulighet til å delta, og er en anerkjennelse av all den dugnad og frivillig innsats som blir utført i felleskap av barn og voksne.

Venstre vil gjøre dette for kulturen på Agder:
– Øke støtten til barne- og ungdomsorganisasjonene.
– Styrke kunstnerens rolle som fri og selvstendig næringsdrivende gjennom bedre og enklere forhold for kulturbedrifter og -gründere.
– Sikre tilgjengeligheten til gode og rimelige arenaer for bredden av kulturlivet, også den uorganiserte.
– Sikre verneverdige bygninger og kulturlandskap.
– Prioritere bygging og vedlikehold av idrettsanlegg.
– Anbefale Kristiansand kommune å åpne Cultiva for hele Agder.
– Tilby opplæring i gjennomføring og organisering av festivaler og kulturarrangementer.
– Støtte tiltak og organisasjoner som bidrar til bedre folkehelse, blant annet friluftsrådene.
– Styrke de store kulturinstitusjonene på Agder, fordi sterke miljøer skaper kvalitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**