Ansvarlig budsjettsamarbeid i Kristiansand

Venstre, Kristelig folkeparti og Høyre har lagt fram et eget budsjettforslag som det nå arbeides for å få flertall for. Budsjettforlsaget er ansvarlig og framtidsretta, med sikte på en kommune i økonomisk balanse og med miljøfokus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Her er forslaget:

Partiene Høyre, KrF og Venstre fremmer følgende verbalforslag som del av felles budsjettpakke til Budsjett og Handlingsprogram 2011-2014:

1. Bystyret ber om en sak tidlig i 2011 om hvordan kommunen og Kanonmuseet i samarbeid med Vest Agder Fylkeskommune kan tilrettelegge for konsolidering på sikt.
2. Utskreven eiendomsskatt i 2012, etter klagebehandling, skal som tidligere forutsatt ikke overstige 265 millioner på eksisterende bygningsmasse
3. Bystyret ber om at administrasjonen fremmer en sak til politisk behandling med handlingsregler for kommende handlingsprogram. Som f.eks maks gjeldsnivå, størrelse på netto driftsresultat, buffer osv.
4. Bystyret ber administrasjonen fremme en sak som belyser boligsituasjonen for psykisk utviklingshemmede i forkant av revisjon av boligsosial handlingsplan.
5. Bevilgning stor kr 1 mill til ny flerbrukshall på østsiden av byen flyttes fra 2014 til 2013. Lokalisering av ny hall fremmes som egen sak.
6. Bystyret ber om at det i løpet av 1. halvår 2011, fremmes en egen sak hvor nåværende ordning med stillingsbank blir evaluert
7. Reviderte regler for byggesaksgebyr:
a. Det gis 50% rabatt på byggesaksgebyret for tiltak som oppfyller kriteriene for passivhusnivå i henhold til gjeldende Norsk Standard
b. Det gis 50% rabatt på byggesaksgebyret for tiltak på bygg med bevaringsverdi for tilbakeføring av fasader, som er i tråd med kulturminnefaglig anbefaling.
c. Administrasjonen gis mandat til å innpasse bestemmelsene i reglementet

Kristiansand 29. nov 2010,

Inger Skeie Hansen, Jørgen H. Kristiansen, Dag Vige,
gruppeleder Høyre gruppeleder KrF gruppeleder Venstre

Budsjettsamarbeidet er omtalt i dagens Fædrelandsvennen.

Også på lederplass omtaler Fædelandsvennen budsjettforslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**