Knapstad stasjon må utbedres!

I kommunestyremøtet mandag 22.11.2010 hadde Hobøl Venstres Simen Saxebøl en interpellasjon om de farlige forholdene på Knapstad stasjon. Les interpellasjonen her!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


ANGÅENDE KNAPSTAD STASJON

Ordfører,

I Hobøl har vi to togstasjoner, Tomter og Knapstad. For noen dager siden kunne vi lese i lokalavisen at Jernbaneverket snarlig vil starte en restaurering av plattformen på Tomter stasjon, og det er selvsagt gode nyheter. Plattformen er av gammelt treverk og har mange svakheter.
Jeg er likevel overrasket over Jernbaneverkets prioriteringer når den andre stasjonen i Hobøl, nemlig Knapstad, etter mitt skjønn har et mye mer akutt behov for utbedring, og det av alvorlige sikkerhetsmessige årsaker. Det er særlig to forhold ved Knapstad stasjon som er sterkt kritikkverdige i så måte: For det første er plattformen for kort for flere av togsettene som kjører på strekningen. For det andre går skinnegangen i en sving ved stasjonen, mens plattformen er rett, slik at det blir avstander på opp mot en meter mellom tog og plattform når folk skal stige av og på vognene.

Tidligere denne høsten har Jernbanetilsynet gått ut i media og påpekt problemet med for korte perronger i forhold til togsettene NSB kjører med. Dette fører til at folk stiger av toget utenfor plattformene, med dertil fare for skade fordi det er langt ned til bakken og ikke minst at passasjerene ferdes i eller langs med sporet på vei til plattformen. Jernbanetilsynet varslet til og med at det kunne bli aktuelt å bøtelegge NSB dersom det ikke ble iverksatt tiltak mot avstigning utenfor plattform.

Vedlagt finner ordføreren også en e-post sendt fra varaverneombud for Østfoldbanen, Gjermund Stenrud, til hovedverneombudet i NSB drift der problemene med Knapstad stasjon påpekes, og at det bes om at bekymringene bringes videre til rette instanser.

Et interessant poeng med e-postutvekslingen er at den også gir opplysning om at Statsbudsjettet gir rom for å sette i gang utbedringer av nettopp slike problematiske plattformer som Knapstad, og at det sånn sett påligger Jernbaneverket å sette i gang med utbedringen.

Ordfører, vi er alle kjent med at kommunen har gjort en god jobb med å regulere og legge til rette for en flytting og utvidelse av Knapstad stasjon, og at det formelle sånn sett er klart fra kommunens side. Jeg er likevel av den oppfatning at kommunen må øve et sterkere press på Jernbaneverket for å sikre seg at Knapstad stasjon får den helt nødvendige oppgraderingen den trenger.

Mitt spørsmål til ordføreren blir derfor:

Hva gjør kommunen videre i forhold til den helt nødvendige utbedringen av Knapstad stasjon?

Se oppslag om interpellasjonen i lokalavisa.

Ordføreren takket for påminnelsen, og forklarte bl.a. at han var regionens representant i et Stasjonsstrukturprosjekt nedsatt av Jernbaneverket som jobber med nettopp disse tingene.

Hobøl Venstre vil følge tett opp jernbanen i kommunen også videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**