Manifest for seriøst arbeidsliv i Østfold fylkeskommune

Venstre stilte spørsmål om et slikt manifest i en interpellasjon til fylkesordføreren. I svaret mente fylkesordføreren at man i praksis har dette i fylkeskommunens reglement. Det samme skal gjelde for fylkeskommunens styrerepresentanter i selskaper som fylkeskommunen er medeier i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Ulla Nordgarden med Jostein Sjaavaag og Per Einar Floberg på Sødra Cell

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Venste er opptatt av hvordan fylkeskommunen fremstår når det gjelder eierskap og egen aktivitet. Derfor ønsket Venstre en egen eierskapsmelding for de selskapene hvor fylkeskommunen har en eierandel av betydning. I slike selskaper, som Østfold Energi og Rygge sivile lufthavn, ønsker Venstre en årlig eiermelding som forteller de folkevalgte om status og utvikling i selskapene. På den måten kan fylkestinget som eiere ta ansvar for å følge opp selskapene.

Etter en interpellasjon om dette fra Venstre i fylkestingets møte 16. september 2010, fikk vi til svar at dette ikke ulle bli utarbeidet og at de vurderinger som er gjort da fylkestinget behandlet disse spørsmålene gjelder fortsatt. Venstre må bare ta dette til etterretning men ønsker altså en årlig oppdatering da i alle fall disse to selskapene representerer betydelige verdier for fylkeskommunen og dermed borgerne i Østfold.

For å få en bedre innsikt i grunnlaget for styringen av selskapene – gjennom fylkeskommunens styremedlemmer, stilte derfor Venstre en ny interpellasjon i bystyrets møte 2. desember 2010. Venstre ønsket å få fastslått at de etiske retningslinjene for fylkeskommunes folkevalgte og ansatte også skal gjelde som grunnlag for hvordan fylkeskommunen opptrer som eier. Spesifikt at vi sikrer like konkurransevilkår og gode arbeidsvilkår der vi er representert.

Svaret fra fylkesordføreren fastslår at regleverket som fylkeskommunen styrer etter sikrer det Venstre etterlyser i sin interpellasjon. På direkte spørsmål til fylkesordføreren i møtet, svarte fylkesordføreren at disse regler og forutsetninger også gjelder for styremedlemmer i selskaper hvor fylkeskommunen har eierinteresser.

Venstres interpellasjon (pdf)
Fylkesordførerens svar (pdf)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**