Uttalelse: Krafttak for næringslivet

Begrensingene for tilgang av kraft er et stort problem for næringslivet. Dette kan over tid føre til nedlegging av industri og færre nyetableringer i de mest utsatte regionene, det vil si Midt-Norge, Bergens-området og Rogaland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vinteren 2009/2010 opplevde vi enkelttimer med svært høye kraftpriser, noe som fikk særlig sterke utslag i visse deler av landet. Prisene må få lov til å variere over tid for å gjenspeile variasjonen i kostnader, og prisene må få lov til å variere mellom områder for å gjenspeile begrensingene i overføringskapasitet mellom disse områdene.

Venstre vil ta i bruk hele virkemiddelapparatet det offentlige har tilgjengelig for å løse kraftsituasjonen i de utsatte regionene. Vi kan ikke sitte i ro og vente på at kraftlinjene skal komme på plass en gang i fremtiden. For å løse klimakrisen trenger vi utbygging av ny, fornybar energi. Selv om dagens situasjon oppleves som prekær.

Master på Vikafjellet

Foto: Kjartan Almenning

Enøkinvesteringer er viktig for å senke forbruket. Venstres landsstyre ønsker større Enova-innsats for bedrifter, offentlige og private slik at forbruket kan minskes. Tidligere denne uka fikk vi høre at Enova hadde brukt opp støttekvoten til husholdningene slik at de som søker om støtte til energisparing må belage seg på å vente. Det er synd at folk får avslag i perioder hvor de er bevisste på strømforbruket, og Venstre mener olje- og energiministeren må gi Enova lov til å gi mer til husholdningene også frem til nyttår. Samtidig må lokale kraftselskaper utvikle og forsterke egne enøk-ordninger.

Regjeringen har lovet å få på plass et felles marked for grønne sertifikater med Sverige fra 1.1.2012. Venstre krever at Regjeringen informerer Stortinget om statusen i denne prosessen og forventer at et lovforslag om grønne sertifikater kommer i løpet av våren. Hinderet for implementering av fornybardirektivet er at Regjeringen ønsker å få forhandlet ned andelen fornybar energi Norge må ha innen 2020. Venstre mener det er galt at Regjeringen jobber for å redusere Norges internasjonale miljøforpliktelser, og at Norge skal forplikte seg til en fornybarandel på 73 %.

Venstre mener NVEs forslag om en overføring av regionalnettariffen til sentralnettariffen er et godt forslag. Dagens system, der regionalnettkundene må betale for kostnadene ved for eksempel bygging av linjer for ny, fornybar energi, er ikke fornuftig. En overføring vil gjøre at alle landets strømkunder er med på å betale for det felles spleiselaget vi står ovenfor i fornybarsatsningen, ikke bare de som bor i regionen. Det er mer rettferdig, siden det ofte er slik at de som benytter strømmen, ikke nødvendigvis er det som bor i regionen.

Det viktigste tiltaket både for husholdningene, næringslivet og for å løse kapasitetsutfordringene er å redusere forbruket av energi. Med de begrensningene i produksjons- og nettkapasitet vi har i dag, sterkere integrasjon med det europeiske kontinentet og økende andel ny fornybar energi, forventer vi at det også i framtida vil forekomme timer med svært høye priser. Dette gir et insitament til forbrukerne til å investere i utstyr som gjør det mulig å flytte forbruket i tid og dermed spare strømutgifter. Venstre mener at timemåling og -avregning av forbruket er nødvendig for høy fleksibilitet på kort sikt. Vi mener det derfor bør derfor legges til rette for raskere innføring av avanserte målesystemer for større deler av forbruket, slik at strømkundene i større grad enn i dag kan styre sitt forbruk. Om slik innføring av ulike grunner tar tid, kan man prioritere spesielt utsatte områder.

Derfor vil Venstre:
få fortgang i implementering av fornybardirektivet og innføring av grønne sertifikater
at Norge skal legge seg på EUs høye ambisjonsnivå for fornybarandel i 2020
Prioritere Enovas ressurser inn mot spesielt utsatte områder (Midt-Norge, Bergen og Rogaland). Det gjelder både midler til energieffektivisering, midler til å erstatte strømforbruk med andre energikilder og midler til ny, fornybar energi.
Prioritere saksbehandlingskapasiteten i NVE og Olje- og Energidepartementet til spesielt utsatte områder, for å få fortgang på å få utløst effektive tiltak.
Prioritere saksbehandlingskapasiteten i NVE og Olje- og Energidepartementet til kraftlinjeutbygginger i spesielt utsatte områder for å få fortgang på å fjerne unødvendige flaskehalser i kraftnettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**