-Vanskeligste budsjettforslaget på ti år

Venstres gruppeleder Per A. Thorbjørnsen pekte i sitt hovedinnlegg under bystyrets budsjettbehandling på de store utfordringer som Stavanger står ovenfor. Venstre har vært med på å ta ansvar i en presset økonomisk situasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Ordfører
Venstre vil også utrykke takk til rådmannen for utarbeidelsen av neste års budsjett. Det er ryddig, det er oversiktlig, det er nesten helt forsvarlig, det er god administrasjon av politiske føringer og vedtak. Men det er grunn til å stille spørsmålet om hensiktsmessigheten i at rådmannen sitter og jobber med budsjettforutsetninger og mulige nedskjæringer i 10- 12 måneder. Politikerne får 14 dager på å gjøre eventuelle endringer. Det er en ubalanse mellom rådmannens budsjettjobbing og politikernes. Jeg har tidligere sagt at det er noe uforløst over budsjettdebatten i bystyret at budsjettprosessene og budsjettdebatten er gjenstand for endringer og skriker etter fornyelse. Det skal jeg komme tilbake til avslutningsvis.

Men først: Jeg forstår meg ikke på regjeringen. At de lager et nytt inntektssystem som vi totalt taper betydelig på og som er hovedforklaringen på de økonomiske utfordringene våre. De reduserer tilskuddet til ressurskrevende tjenester med tilbakevirkende kraft tilsvarende 33 mill. Men det topper seg liksom når de plutselig legger 1 milliard ekstra på bordet. Tilsvarende 22,5 mill. for Stavanger kommune. Men kun for 2010. De sier vi skal bruke de til eldreomsorgen. Men kommunen sier at når vi kun får de for et år er det umulig å bruke de til stillinger. De fratar oss 34 mill. til ressurskrevende tjenester men legger 22,5 millioner på bordet til bruk i eldreomsorgen. En skulle jo nesten tro de driver gjøn med oss. Dessuten — det er kommunen som år et forklaringsproblem overfor publikum. Regjeringsmedlemmene sier med stor kraft at det er bevilget 1 mrd til eldreomsorgen. Lokalpolitikerne må forklare at så enkelt er det ikke. Det gir seg selv at regjeringen kommer best ut. Det er en form for politisk retorikk og fordeling fra regjeringen som i et lokalpolitisk perspektiv blir nærmest uutholdelig.

Dette har, vil jeg anta, vært det vanskeligste budsjettforslaget en rådmann har lagt fram på tiår. Det har vært det mest utfordrende budsjettforslaget jeg har vært med på de siste tre periodene. Venstre er svært fornøyd med forslaget vi i felleskap legger fram. Det var viktig å sikre flest mulig av sykehjemsplassene som rådmannen foreslå å nedlegge. La meg gjøre det helt klart: Dette var et ønske alle partiene ønsket. Det er ikke snakk om at et eller to partier fikk gjennomslag for dette og andre partier var i mot. Dette har vi vært felles om. Det har også preget budsjettforslaget i sin helhet. For Venstre er det helheten vi ønsker fremheve.

Eldreomsorgen står overfor utfordringer både på kort og lang sikt. Men med Bergåstjern ferdig i 2010 og Lervig påbegynt i 2012 og nye bofelleskap både på Nye Vålandstunet og Nye Petri er vi langt på vei i land med sykehjemsplasser i forhold til behov. Fremtiden består av nye boformer, flere dagsentertilbud, oppbygging av hjemmesykepleien.

Det er ikke der det brenner mest: Vi har 350 mennesker i andre boligkøre enn sykehjemsplass. Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at på levekårsområdet er det rusvernet, differensierte boliger for psykisk utviklingshemmede, boliger til unge funksjonshemmede, at opptrappingsplanen for psykisk helse er opphørt men ikke sluttført. Barnevernet har behov for ressurser. Men jeg er rimelig sikker på at staten har bygget et byråkratisk slott på Lagårdsveien. Bufetat har i Sør-Rogaland 130 stillinger der. I tillegg kommer stillingene i nord-fylket. La meg minne om at Fylkesmannen har ca 120 stillinger og ca. Fylkeslegen 40. Her er det noe som ikke stemmer. Her må noen våge å ta fatt. Det statlige barnevernet kan synes å miste fokus på barna. Det er alvorlig. Det er bra at regjeringen stiller opp med 240 mill til barnevernet — men det er komplet ubegripelig at 8 av de skal fylkesmennene ha for å fordele pengene på landets 430 kommuner.

De som tror at fattigdomsproblematikken er løst tar alvorlig feil. Jeg fikk et kort innsyn i situasjonen til vanskeligstilte i byen da vi tildelte noen skarve kroner i sosiallegatet sist uke. Det gir ikke hele bildet, men det bildet jeg så er et skremmende innsyn i hvor vanskelig mange familier har det i Stavanger.

Vi skal derfor vokte oss vel for å gå inn i en valgkamp hvor på nytt eldreomsorgen får all oppmerksomhet mens andre områder nok en gang skal oppleve å komme i andre rekke.

Budsjettet som legges fram av budsjettpartiene har maktet å løfte tilbake noen av de foreslåtte reduksjonene. Men det er ikke i tvil om at svakheten er inndekningen. Å saldere med ti millioner i sosialhjelp er å være svært optimistisk i forhold til arbeidsmarkedsutviklingen for unge mennesker i regionen for 2011. Vi salderer også med ytterligere effektivisering. Det skal holde, men det skal holde hardt. Veldig hardt.

Det gir seg selv at det politiske systemet må inn i budsjettarbeidet på en fornyet område. Det gir seg selv at det er vanskelig å finne 50 mill som rådmannen har brukt ti mnd. på å lete etter. Jeg tror at det må være betydelige forbedringer både for fagstyrene og formannskap/kommunalutvalg å ha åpne budsjettdrøftinger underveis. Det var et forsøk på det i år. Det er en begynnelse. Fagstyrene behandlet en sak om omstillingsprosjekter i juni og i oktober kommer rådmannens budsjettforlag. For å si det mildt — de to sakene var milevis fra hverandre — men handlet om samme tema. Formannskapsmodellen har mye å gå på uten å havne i byparlamentarisme.

Innlegget må kontrolleres mot framføring.
Kan ses framført på Nett-TV hos Rogalands Avis her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**