Felles busjettforslag fra Høyre, Kr.F og Venstre

Jon Gunnes uttrykte stor tilfredshet med det felles budsjettforslaget som ble presentert i dag.
– Det har vært et godt klima i forhandlingene, og alle de tre partiene har vist stor vilje til å få til et samlende budsjett innenfor økonomisk nøkterne rammer. Dette lover godt for videre samarbeid.
Flere lærere med bedre kompetanse, flere helsesøstre i skolene, mer til de som trenger det mest og bedre vintervedlikehold av veiene er noen av de prioritert sakene i busjettforslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Hovedpunkter i fellesbudsjett fra Høyre, Venstre og K

Kompetanseår

Foto: Tore Nilsen

Vi satser på skole, og vil ha flere lærere, ikke færre, i Trondheimsskolen. I tillegg bevilger vi penger til et kompetanseløft for lærerne. Til sammen bruker vi ca 20 millioner mer på flere og bedre utdannede lærere enn rådmannen.

Vi styrker byens fattigdomssatsing på flere områder. Blant annet øker vi friplassgrensen ved kulturskolen til 350.000 kroner, vi øker bevilgningene til barnevernet, legger inn mer penger til rusomsorgen, styrker helsesøstertjenesten, hever sosialhjelpssatsene og gir mer til frivillige organisasjoner som driver med fattigdomsforebygging og —bekjempelse. Totalt styrker vi området med ca 12 millioner kroner.

Vi utsetter omorganiseringen av dagtilbud og botiltak. Vi vil ikke vedta innsparingene før vi vet konsekvensene av en slik omorganisering.

vinter, vei, svarverudvegen

Foto: Sesselja Bigseth

•Vi bruker 25 millioner mer enn rådmannen til vedlikehold av byen vår. Her ligger økt vedlikehold av veier, både sommer og vinter. Vi skal ha mye bedre vinterveier enn vi har nå, både for kjørende og for syklende/gående.

Vi går mot rådmannens økning av eiendomsskatten og vil på sikt trappe den ned. Trondheim ligger nå over snittet av de største norske byene når det gjelder kommunale avgifter (inkl. eiendomsskatt).

Vi satser på idretten. Ved å bygge rimeligere haller i samarbeid med private, og inngå driftsavtaler med idretten, kan vi realisere flere haller. De rødgrønne har ikke villet utnyttet dette potensialet, og resultatet er dyrere og færre haller. Vi setter av 40 millioner kroner hvert år, totalt 160 millioner frem til 2014. Dette vil gi oss 4 nye idrettshaller i Trondheim, og vi starter med Utleira.

Jon Gunnes

Foto: Frode Fjeldstad

•- Alt dette gjør vi med et svært nøkternt budsjett, og uten bruk av monopolpenger. Vi bruker mindre penger både på investering og drift ift rådmannen, og vi finansierer de økte utgiftene med reelle penger, sier Jon Gunnes.

Her er en kort oppsummering av de viktigste innsparingstiltakene (tall pr år):

•Økte egenandeler — ca. 6 mill

•Omstilling, effektivisering og redusert sykefravær — 20 mill

•Konkurranseutsetting — 10 mill

•Reforhandling av innkjøpsavtaler — 15 mill

•Reduserte utgifter til renter og avdrag — ca 7 mill

•Salg av eiendom — 40 mill

•Samarbeid med private om kommunale nybygg — ca 12 mill

Hele busjettforslaget kan du lese her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**