Akershus Venstres årsmøte 2011

Akershus Venstre avholder årsmøte 12. – 13. februar på Thon Hotel i Ski. Hovedtema for årsmøtet er næringspolitikk, og vi skal behandle “Liberale reformer for økt verdiskaping”, som er sluttrapporten fra Venstres verdiskapingsutvalg. Venstres leder Trine Skei Grande innleder til debatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Akershus Venstres neste årsmøte er lagt til Ski.

Akershus Venstres neste årsmøte er lagt til Ski.

om innleder på møtet har vi vært så heldige å få Venstres leder, Trine Skei Grande. De ordinære årsmøtesakene inneholder denne gang både fylkesvalgprogram for Akershus Venstre for 2011-2015 og forslag til nye vedtekter.

Vi legger også opp til et forprogram til årsmøtet på lørdagen, der man har mulighet til å velge mellom fem forskjellige temaer. Se program og dagsorden lenger ned.

Delegater og årsmeldinger
Fordelingen av delegater baseres på stemmetall ved siste valg og antall betalende medlemmer pr 31/12. Fullmaktskjema for påmelding samt oversikt som viser antall delegater pr lokallag blir sendt ut når antall betalende medlemmer pr 31/12 er tilgjengelig. Delegater skal velges av lokallaget på årsmøte eller medlemsmøte og kun betalende medlemmer kan være delegat. Så snart lokallagenes årsmøter er over må årsmeldinger sendes til VHO og Akershus Venstre.

Valgkomitéens arbeid
Lokallagene oppfordres til å sende forslag til valgkomiteen om kandidater til styret, nominasjonskomité og landsmøtedelegater.

Frister fram mot årsmøtet

Endringsforslag til fylkeslaget vedtekter: 31.12.2010
Endringsforslag til fylkesvalgprogram (1. utkast) 09.01.2010
Frist for å spille inn kandidater til valgkomiteen 10.01.2010
Valgkomiteen legger fram sin innstilling: 14.01.2011
Frist for påmelding av delegater: 28.01.2011
Frist for å send inn forslag til ÅM: 28.01.2011
Sakspapirene sendes ut senest: 04.02.2011

For sent innkomne forslag må ha 2/3 flertall for å kunne bli tatt opp til behandling.

Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Fylkesstyret.

Se også:
Foreløpig delegatberegning – oversikt over hvor mange utsendinger det enkelte lokallaget har til Akershus Venstres årsmøte 2011.
Akershus Venstres vedtekter
Utkast til nytt fylkesvalgprogram
Sluttrapporten til Venstres verdiskapingsutvalg— “Liberale reformer for økt verdiskapning”
Hvordan sette opp endringsforslag

Forslag til kjøreplan og dagsorden


Lørdag 12. februar

09.30 Forprogram – velg mellom flere forskjellige emner:
1. Miljø- og klimautfordringer
– Lokale klima- og miljøplaner med Siri Engesæth.
2. Ny på årsmøtet
– Innføringskurs for nye deltagere. Er det ditt første årsmøte, eller trenger du påfyll? Lær hvordan man tar ordet, fremmer forslag og det du trenger for å delta aktivt.
3. Lokalt programarbeid
– Hvordan skape gode, lokale programmer som kommuniserer godt
4. By- og stedsutvikling
– Hvordan bruke kommuneplanprosessen og plansmier som en spydspiss i profileringen av Venstres lokalpolitikk for et mer levende, inkluderende og miljøvennlige lokalsamfunn? Med Lars Peder Nordbakken og Inge Solli.
5. Å lykkes med lokal valgkamp
– Valgkampplanlegging/ organisering ved Solvig Schytz.
– Digital valgkamp: Bruk av nettsider og sosiale medier ved Christoffer Biong
– Gode ideer og tips. Erfaringer fra valgkampen i Frogn der Venstre fikk 16,8 % i 2007. Ved Erik Lundeby.

11.00 Konstituering (ÅM-sak 01)
01.01 Godkjennelse av innkalling
01.02 Godkjennelse av styrets forslag til dagsorden
01.03 Godkjennelse av kjøreplan
01.04 Godkjennelse av styrets forslag til forretningsorden
01.05 Godkjennelse av delegasjonenes fullmakter, opprop
01.06 Valg av møtets funksjonærer: Mødirigenter, tellekorps, referenter, fullmaktskomite, protokollsignatarer, redaksjonskomite for politiske uttalelser.

11.30 Åpning (ÅM-sak 02)
02.01 Lars Peder Nordbakken ønsker velkommen!
02.02 Kulturelt innslag

11.45 Innkomne forslag og politiske uttalelser (ÅM-sak 03)

03.01 Redaksjonskomiteens leder presenterer innstillingen.
03.02 Vedtak om antall uttalelser
03.04 Vedtak om hvilke som skal behandles.
03.05 Vedtak om frist for å komme med endringsforslag til de politiske uttalelsene som er innstilt fra redaksjonskomiteen.

12.15 Årsmeldinger og Regnskap (ÅM-sak 04)
04.01 Fylkesstyrets årsmelding legges frem av Lars Peder Nordbakken, leder
04.02 Spørsmål/kommentarer
04.03 Vedtak
04.04 Fylkeslaget regnskap presenteres av Christoffer Biong
04.05 Spørsmål/kommentarer
04.06 Vedtak
04.07 Fylkestingsgruppens årsmelding presenteres av Inge Solli
04.08 Spørsmål/kommentarer
04.09 Vedtak
04.10 Fylkestingsgruppens regnskap presenteres av Christoffer Biong
04.11 Spørsmål/kommentarer
04.12 Vedtak

12.30 Trine Skei Grande innleder til generell politisk debatt

13.00 Generell politisk debatt (ÅM-sak 05)

13.45 Lunsj

14.30 Fylkeslagets handlingsplan (ÅM-sak 06) og fylkeslagets budsjett (ÅM-sak 07)
06.01 Presentasjon av handlingsplanen v/ Solveig Schytz
06.02 Debatt om forslaget
06.03 Vedtak
07.01 Presentasjon av styrets budsjettforslag
07.02 Debatt om budsjettforslaget
07.03 Vedtak
07.04 Fastsettelse av kontingent for 2011

15.00 Akershus Venstres vedtekter (ÅM-sak 08)
08.01 Presentasjon av det nye vedtektsforslaget fra vedtekstkomiteen
08.02 Debatt
08.03 Behandling av innsendte endringsforslag

15.30 Akershus Venstres fylkesvalgprogram 2011 – 2015 (ÅM-sak 09)
09.01 Presentasjon av programforslaget v/programkomiteen
09.02 Debatt om programprosessen og programforslaget
09.03 Behandling av innsendte endringsforslag til programmet

16.30 Pause

16.45 Programbehandling (ÅM-sak 09) forts.

18.00 Møteslutt

19.00 Middag og sosialt opplegg på kvelden

Søndag 13. februar

09.30 Akershus Venstres valgkampplan (ÅM-sak 10)
10.01 Hvordan vinne valget? – Presentasjon v/Solveig Schytz, leder av valgkamputvalget
10.02 Debatt

10.00 Forslag til videreutvikling av Venstres næringspolitikk for et verdiskapende, dynamisk og bærekraftig næringsliv — “Liberale reformer for økt verdiskapning” (ÅM-sak 11)
11.01 Programmet presenteres av Lars Peder Nordbakken, leder av Venstres verdiskapingsutvalg
11.02 Debatt og behandling av endringsforslag

11.00 Pause (utsjekking)

11.30 Politiske uttalelser (ÅM-sak 03) forts.

13.00 Pause

13.15 Valg (ÅM-sak 12)
12.01 Valgkomiteens innstilling presenteres av Terje Tonstad
12.02 Debatt om innstillingen og prosessen
12.03 Valg av politisk nestleder (på valg)
12.04 Styremedlemmer (på valg)
12.05 Valg av vararepresentanter til fylkesstyret
12.06 Valg av VO-leder
12.07 Valg av VO-utvalg
12.08 Valg av landsmøtedelegater
12.09 Valg av varadelegater til landsmøtet
12.10 Valg av valgkomité

13.50 Avslutning ved leder (ÅM-sak 13)
13.01 Lars Peder Nordbakken avslutter møtet
13.02 Møtet heves

14.00 Møteslutt

Lunch

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**