Liberalt blikk på fylkeskommunens budsjett 2010

Venstres innlegg i debatten under fylkestingsbehandlingen av sak 121/10 Budsjett 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I 2011 vil Fylkeskommunens samlet budsjett være på i underkant av 6,1 milliard, ei økning på ca 328 millioner fra 2010, hvis jeg har regnet rett. Nordland Fylkeskommune har god økonomi, ikke bare som et resultat av god styring, men også pga. at den norske stat har mye penger.

Så noen kommentarer knyttet til de enkelte sektorene;
Utdanning
Prosjektet "En bedre skole" er fortsatt et satsningsområde. Det er gledelig at prosjektet nå pågår ved alle fylkets skoler. Fra 2011 vil det nasjonale prosjektet "Ny Giv — partnerskap for gjennomføring i videregående opplæring" bli innarbeidet i prosjektet "En bedre skole". Dette viser etter vårt syn at strategiene for den videregående skole, som er økt gjennomføring og heving av det faglige nivået i Nordland, har stødig kurs.
Venstre ser det som svært positivt at effekten av utviklingstiltak iverksatt i skolene skal måles, og at skolene får ekstern bistand både i evaluering og veiledning av utviklingsarbeidet.
Videreføring av satsningen på voksenopplæring, entreprenørskap i skolen og lærlinger er viktig for å sikre Nordlandssamfunnet kompetent arbeidskraft.
Venstre ser frem til å få presentert resultatet av den organisatoriske gjennomgangen av utdanningsetaten gjort i 2010, og vil spesielt støtte det 3-årige lederutviklingsprogrammet som er tenkt startet opp i 2011.

Kultur
Venstre tror det er av stor betydning at kultur er definert som en av grunnpilarene i utviklingen av nordlandssamfunnet. Det arbeides for et kulturliv preget av kvalitet og mangfold, med mål om at tilbudene skal nå ut til størst mulig publikum. Kultur handler både om gode opplevelser og folkehelse.
Ei sammenslåing av tidligere spesifikke tilskuddsordninger er positivt for å gi en større fleksibilitet til søkerne.
Venstre tror det nye filmfondet på 10 millioner vil ha stor betydning for å tilrettelegge for flere filmproduksjoner i fylket. Mer film fra Nordland vil ikke bare utløse kjøp av varer og tjenester fra næringslivet, men også bevisstgjøre oss på egen identitet og gi en unik markedsføring av fylkets natur, historie og kompetanse. Nye næringer kan oppstå i kjølevannet av ei slik satsning.
Og det bringer meg over på;

Næring
Fortsatt satsning på økt innovasjon og entreprenørskap i næringslivet i Nordland gir muligheter, men stiller også krav, både til virkemiddelapparatet og næringslivet. Det er viktig at Nordland tør å tenke både nytt og utradisjonelt , ikke bare innenfor allerede vel etablerte næringer som reiseliv, olje/gass, fiskeri og havbruk, men også fornybar energi, kompetansebedrifter og nye næringer som kanskje ennå ikke er skapt. Innovasjon fordrer risikovilje, og med de midlene Nordlandssamfunnet har tilgjengelig for næringsutvikling, skulle det være mulighet for å tørre å satse, også på de prosjektene som innebærer en viss usikkerhet for hva effekten vil bli.

Samferdsel
Her vil vi trekke frem verdikort for ungdom med reduksjon på 40% av billettprisen, og krav til miljøvennlige løsninger i kollektivtransporten som spesielt viktig. Veistrekninger vil bli utbedret og vedlikeholdt.

I sum gir budsjettet for 2011 gode tjenester til fylkets innbyggere og bidra til utvikling av Nordlandssamfunnet☺

Bjørg H. Jenssen
Gruppeleder fylkestingsgruppen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**