Rønvikjordene

Venstres innlegg i debatten under fylkestingsbehandlingen av sak 135/10 Kommuneplanens arealdel 2009 — Bodø kommune — Rønvikjordene — fornyet behandling

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre støttet de innsigelsene som ble gjort i sak 103/09 pkt. 3 og 4 for ivaretakelse av Rønvikjordene, da Bodø kommune gjorde et forsøk på beslaglegge hele området til næringsareal.

Venstre ønsker ei utvikling av Rønvikjordene. De mange årenes stillingskrig om Rønvikjordene trenger å erstattes

Korn i solnedgang på Holm gård i Hurum. Landbruk.

Foto: Finn Dale Iversen

med en vilje til å finne løsning for utvikling av området. Som fylkeskommune er vi tjent med å ha en god dialog med fylkeshovedstaden Bodø og respektere deres behov for utvikling av byen. Vi vil takke fylkesråd for kultur og miljø, Marit Tennfjord, for å ha gjort en glimrende jobb i å komme frem til et kompromiss med kommunen.
Den eneste årsaken til at Venstre støtter innstillingen slik den ligger nå, er de vedlagte planleggingsprinsipper som følger saken og som i pkt. 1 gjentas inntil to ganger som en forutsetning for kompromisset!
Jeg vil trekke frem noen av prinsippene her;
o helhetlig, miljørettet planlegging
o Ivaretakelse av områder med interesse for allmennheten, landbruket og kulturminner
o Miljøvennlige energiløsninger
o Gode arkitektoniske kvaliteter som ivaretar grønn struktur, friluftsliv og unngåelse av store asfaltflater
o Krav til hvilke typer næringsetableringer som skal tillates
o Tilgjengelighet for alle, barn og unge, gående og syklende

Venstre kan på ingen måte hvile seg med dette kompromisset. Vedtaket innebærer behov for avklaring på eiendomsmessige forhold og evt. investeringer i området ved senere FT-saker. Saken må følges tett opp for å sikre at planleggingsprinsippene etterleves i videre saksbehandling, og at utviklingen av Rønvikjordene skjer i tråd med det som ønskes.

Bjørg H. Jenssen
Gruppeleder fylkestingsgruppen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**