Randvik barnehage renoveres

De borgerlige partiene Frp, Høyre, Krf. og Venstre fikk flertall for sitt forslag om å bevilge 1.200.000 kroner til renovering av Randvik barnehage i løpet av vår/sommer 2011 slik at det ved inntak høsten 2011 igjen kunne tas imot full barnekvote. I tillegg fremmet de forslag om å avsette 300.000 kroner til stilling for tidlig intervensjon ved barnehager, både private og offentlige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 De borgerlige sikret 300.000 kroner til stilling for tidlig intervensjon v/kommunale og private barnehager

De borgerlige sikret 300.000 kroner til stilling for tidlig intervensjon v/kommunale og private barnehager
Foto: Jan Einar Henriksen

Høsten 2011 har det vært mye usikkerhet omkring barnehagedekning og om Risør oppfyller sin egen serviceerklæring eller ikke. Basert på de tilbakemeldinger som er kommet fra private barnehageeiere og full kapasitet i de kommunale barnehagene etter opprusingen av Randvik barnehage vil Risør fortsatt ha full barnehagedekning og tilstrekkelig ekstra kapasitet til å ta imot “topper” som vil oppstå fra tid til annen.

En positiv effekt av vedtaket om å renovere Randvik barnehage var at vedtak samtidig ga en positiv innsparing på 9.000.000 kroner i investeringsbudsjettet for 2012.

Tidlig intervensjon i barnehagene
I Risør er det mennesker, voksne og barn, som er relativt sårbare for utvikling av negative levekårsindikatorer. For Risør Venstre er det derfor være meget viktig at vi i Risør som samfunn har en bevisst satsing på innsatspersonell som kan gå inn å styrke foreldrerollen så tidlig som mulig.

Det er idag slik at barnehagene (kommunale og private) har en funksjon som er opprettet for nettopp å kunne gjøre tidlig intervensjon. Dessverre var det slik at det i budsjettforslaget som ble fremlagt fra rådmannen var lagt inn at denne funksjonen skulle slettes. Funksjonen er slik vi oppfatter den en 50 % stilling som ble opprettet som en av flere satsinger i opptrappingsplanen for psykisk helse.

I sitt budsjettforslag fremmet Risør Venstre sammen med de øvrige borgerlige partiene følgende tillegg til kronebeløpene til barneskole og ungdomsskolen “Bystyret forutsetter at rådmannen har faste rutiner for å sikre best mulig samhandling på tvers av kommunale driftsenheter slik at alle barn med spesielle behov følges opp på en god måte. Gjelder også samhandling med private barnehager. HU for oppvekst og omsorg godkjenner rutinebskrivelsene og raporterer til bystyet samtidig med fremleggelsen av tertialrapportene”

Vi mente forslaget, sammen med tilleggsbevilligene til baneskole og ungdomsskole på 1.140.000 ville ivareta behovet for tidlig intervensjon overfor barn generelt og ikke bare i barnehagen. Men når det ble sådd tvil om dette under bystyrets budsjettbehandling var det veldig greit at de borgerlige partiene hadde såpass god budsjettkontroll at de hadde fant full inndekning for å gi et økt tilskudd på 300.000 kroner til 50% stilling for tidlig intervensjon v/barnehagene (som vi mener må forstås som tidlig intervenssjon for alle barn, uavhengig av om de går i barnehage eller ikke).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**