Ambisiøs miljøpolitikk

Venstre ønsker en ambisiøs miljøpolitikk med mål om å sikre livsgrunnlaget for kommende generasjoner og for alle deler av verden og skape likeverdige muligheter for alle. Det er et grunnleggende liberalt verdisyn å skape et økologisk likt utgangspunkt for alle generasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– Venstre vil gjøre Norge til et miljøpolitisk foregangsland; og at vi skal ta et stort ansvar på hjemmebane. Vi skal utvikle miljøteknologi og finne løsninger som også andre kan benytte. En slik omstilling er krevende, men gir nye muligheter. I en verden hvor miljøproblemene blir tydeligere, ønsker vi at miljøbedrifter bli morgendagens vinnere ,sa Borghild Tenden i dagens miljødebatt i Stortinget.

Her kan du lese resten av Tendens innlegg:

I statsbudsjettet skriver regjeringen at hovedvirkemidlene i Norges klimapolitikk er avgifter og omsettelige utslippskvoter. Problemet til regjeringen er at de ikke er villig til å ta avgiftene i bruk for å få ned utslippene.

Norge må utvikle og ta i bruk ny klimateknologi og endre levesett slik at utslippene av klimagasser reduseres kraftig samtidig som velferdsnivået opprettholdes. Norge må gå fra å være en fossilnasjon til å bli en fornybar nasjon.

Venstre er glad for at vi nå endelig har en avtale om en ordning med grønne sertifikat. Men vi vil understreker at vi også må ha en økt generell satsing for å få mer produksjon av ren energi i Norge. Venstre foreslår derfor bl.a. å øke de direkte tilskuddene til Energifondet, etablere en ordning med tilskudd til utvikling av varmeenergi og bevilge penger til MET-senteret for å få fart i framdriften av utvikling av havvindmøller.Dette i tillegg til e sterksatsing på miljøvennlig samferdsel er noe av det vi prioriterer i vårt alternative statsbudsjett.

Venstre er bekymret for at regjeringens månelanding på Mongstad, samtidig som olje- og energiministeren ser ut til å ha glemt løftet fra Soria Moria om å rense Kårstø. Regjeringen lovet i Soria Moria-erklæringen å rense gasskraftverket på Kårstø så raskt som mulig. Dette løftet er ikke innfridd. Gasskraftverket og gassterminalen på Kårstø slipper ut mer klimagass til sammen enn noen annen klimagasskilde i Norge. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sier i sin pressemelding om statsbudsjettet at de menneskeskapte klimaendringer er vår tids største utfordring, samt at fangst og lagring av CO2 må bli et viktig virkemiddel for å kutte utslippene av klimagasser. Men i det foreslåtte statsbudsjettet president, vi ser at både Kårstø og Mongstad dessverre har fått tildelt betydelige mengder gratis utslippskvoter. En slik subsidiering av utslipp er etter vårt syn helt feilslått og direkte i motstrid til den politikken Norge bør føre og som Venstre står for.

Bevilgningen til opprydding i forurensede masser er redusert, noe som kan medføre forsinkelser i oppryddingsarbeidet. Det er beklagelig. Venstre er mer fornøyd med regjeringens prioriteringer budsjett for naturvern. Men potensialet for skogvern er langt høyere.

Venstre foreslår en rekke økninger i bevilgningene til viktige miljø- og kilmatiltak som forskning, miljøovervåkning, bevaring av villaksstammen, kulturminnevern, friluftstiltak, skogvern, oljevernberedskap, opprydningstiltak og miljøkartlegging på til sammen 416,5 mill. kroner. I sum bidrar Venstres satsing på klima- og miljøtiltak med en grønn skatte- og avgiftsreform som bidrar til et samlet skatteskifte på omlag 8 mrd. kroner, Om lag 2,7 milliarder kroner i bevilgninger for 2011 og fondsavsetninger på totalt 5,2 mrd. kroner utover regjeringens forslag. Venstre foreslår også å øke kapitaloverføringen til forskningsfondet med totalt 70 mrd. kroner i en strategisk satsning på kunnskaps- og lavutslippssamfunnet. Denne satsingen vil være avgjørende for å nå målsetningene i klimapolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**