Søndre Land Venstre stiller fellesliste og felles ordførerkandidat med KrF og Sp til lokalvalget i 2011

Styret i Søndre Land Venstre ga i styremøte 14 desember tilsluttning til valgkomiteens forslag om samarbeid rundt felles ordførerkandidat og fellesliste med KrF og Senterpartiet ved lokalvalget i 2011. Gerd M. Wang har takket ja til å stille som felles ordførerkandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det har i løpet av høsten blitt avholdt en rekke felles møter mellom de tre partiene i Søndre Land. Venstre støtter den politiske plattformen utarbeidet i felleskap med KrF og Senterpartiet. Partiet Høyre, som også har deltatt i dette politiske arbeidet, støtter også de politiske målsetningene.

-Vi er glade for å ha funnet fram til en felles ordførerkandidat som favner hele kommunen, og felles politiske målsetninger som kan være med å utvikle Søndre Land og gjøre oss attraktiv som bokommune, sier leder i Søndre Land Venstre Hans I. Gamst.

LogoVKrfSp

Foto: electionmeter.com

5 Felles saker til kommunestyrevalget 2011

1. Land som bokommune
Markedsføre Søndre Land som en god bokommune med rimelige boligtomter og gode tjenester innen omsorg, skole, barnehage, kulturtilbud og som dyktige på rehabilitering. Det bør satses på lokalt engasjement som for eks. Våtmarksenteret, Landsporten, Land Montessoriskole og Søndre Land som "miljøfyrtårn".

2. Kommunesammenslåing?
Øke samarbeid med nabokommuner for bedre og rimeligere kommunale tjenester. På sikt se på muligheten for kommunesammenslåing.

3. Kommunal drift og næringsutvikling
Bedre samsvar mellom kommunal utgifter og inntekter ved å redusere budsjett og planlegge en nedskjæring av kommunale arbeidsplasser i 2011. Slå sammen etater og si opp kontrakter der kommunen er leietager. Bedre ansvarsfordeling mellom administrasjonen og politikerne. Mål, rammer og retningslinjer må være styrende for politikernes vedtak gjeldene kommunens drift og virksomhet. Reduksjon i budsjett må ikke gå ut over det kommunal tjenesttilbudet. Kommunens rolle i næringsarbeide må endres. Ikke eie og subsidere (eks. Hov møbel og Ultimat) men tilrettelege for småbedrifter, nyetableringer og utleie. Økt kjøp av tjenester fra det lokale næringsliv – eks. Landaasen Rehabliteringssenter.

4. Nei til eiendomsskatt!
Ikke innføre eiendomsskatt i neste kommunestyreperiode.

5. Bedre veger og busstilbud
Ruste opp fylkesvegene Hov — Hasvolseter (Fv247), Vestsidevegen (Fv245) og Trevatnvegen (Fv.114) Jobbe mot fylkespolitikerne for å få disse veiene høyt prioritert på fylkesbudsjettet. Flere bussavganger — bedre korrespondanse.

Sakene er ikke i prioritert rekkefølge.

-Disse fem felles målsetningene er en god start på noe nytt og framtidsrettet, og har kimen i seg til å skape ny vekst og optimise i kommunen vår, uttaler styret i Søndre Land Venstre i en kommentar til valgkomiteens leder Bjørg Perstuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**