Økt satsing på kultur

Fylkesråd for kultur Annikken Kjær Haraldsen er fornøyd med at fylkestinget styrker kulturområdet i Nord-Trøndelag. -Rammen til kulturområdet er økt med om lag 1 mill. kroner i 2011. Fylkesrådet har også i 2011 funnet rom til å styrke kulturminnevernområdet, og da med vekt på å kunne følge opp fylkeskommunens forvaltningsansvar for de nye fredede kulturmiljøene: Sør-Gjæslingan og Levanger. Innenfor kulturminnefeltet har vi i inneværende planperiode forsterket fagområdet fra tre til fem hele stillinger, sier Kjær Haraldsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Annikken Kjær Haraldsen

Foto: Fotograf Hatterem

-I budsjettet følger vi også opp våre forpliktelser i forhold til MidtNorsk Filmsenter, i samarbeid med Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. I tillegg er tilskudd til Steinvikholm Musikkteater økt i samsvar med funksjonsfordelingen mellom staten og Stjørdal kommune. Finansieringen av Rock City Namsos løses via regionalt utviklingsprogram i 2011, sier Haraldsen.

På museumsområdet har fylkeskommunen økt sin andel i takt med avtalen mellom stat, fylke og kommunene, både til Stiklestad Nasjonale Kultursenter A/S og Museet Midt IKS. Tilskudd til museumsdeponi er oppjustert i henhold til gjeldende avtale.

Den viktigste oppgaven innenfor kulturpolitikken er å satse på bredde i kulturarbeidet slik at alle kan oppleve å ta del i kunst og kultur uavhengig av sosial bakgrunn og funksjonsdyktighet. Resultatene fra HUNT 3 viser at kulturdeltakelsen er skjevt fordelt i Nord-Trøndelag, både i forhold til geografi, alder og sosioøkonomiske forhold. Derfor må vi gjennom tett samarbeid med frivilligheten, kommunene og kulturutøverne bidra til en utjevning og oppnå en bedre fordeling av kulturgodene. Et viktig tiltak her er fylkeskommunens ansvar for den Kulturelle Skolesekken (DKS) som når alle barn og ungdom fra grunnskolen til videregående skole.

I løpet av 2010 har vi fått en betydelig bedre oversikt over de statlige kulturmidlene til Nord-Trøndelag. Rapporten fra Trøndelag Forskning og Utvikling gir fylkesrådet mulighet til å arbeide mer målrettet i forhold til de tilskuddsordningene som finnes innenfor kulturfeltet. Dette vil vi følge opp ytterligere i 2011.

De viktigste mål for kultur i 2011 vil være:[b]
* Økt mangfold i kulturtilbudet, med både profesjonelle og frivillige kulturaktører
* Bedre fordeling av kulturgodene, vi vil nå alle nordtrønderne
* Oppfylle krav til universell utforming, også på kulturområdet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**