Kommentar: Boliger til unge med funksjonsnedsettelse

-Marit Windstand og Marit Wirak i Handikappede Barns Foreldreforening i Rogaland gir honnør til Bystyret i Stavanger som sikret sykehjemsplasser til eldre. Men samtidig kommer de med en kraftig advarsel til oss politikere: Det er også andre grupper med bolig med heldøgns bemanning som må prioriteres, skriver Venstres Per A. Thorbjørnsen i dette debattinnlegget i Stavanger Aftenblad. Thorbjørnsen leder kommunalstyret for levekår i Stavanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Per Thorbjørnsen

Foto: Frode Kleppe

Handikappede barns Foreldreforening har en betimelig påminnelse til oss politikere i Aftenbldet 29 desember.

Sikret god eldreomsorg
Det er riktig at Bystyret 6. desember i år sikret opprettholdelse av Mosheim sykehjem, kortidsplasser, rehabiliteringsplasser i Spania og trygghetsavdelingen. Det var tverrpolitisk vilje til å sikre en god eldreomsorg i Stavanger. Samtidig så er det ikke å stikke under en stol at i løpet av de siste to årene er om lag 40 kortidsplasser blitt borte. Det skyldes hovedsaklig at tosengsrom er gjort om til ensengsrom. Det vil hjelpe på når Bergåstjern sykehjem står ferdig med 51 flunkende nye sykehjemsrom til en totalkostnad på kr. 3,5 mill pr. rom. Det er lite tvil om at eldreomsorgen er den store budsjettvinneren for Stavangerbudsjettet 2011.

Men det er god grunn til å etterlyse den politiske viljen til også å prioritere andre målgrupper slik Windstand og Wirak uttrykker det i Stavanger Aftenblad ?? desember i år. Det er en betimelig etterlysning jeg har stor forståelse for. Det er nylig tatt et politisk initiativ til en ny gjennomgang av behovet for differensierte boliger og ventelister.

Behov for boliger til unge med funksjonsnedsettelse
Det venter 110 unge med funksjonsnedsettelser enten det er fysisk, psykisk eller utviklingsmessige årsaker. De fleste bor i dag hjemme hos sine foreldre og ventetid på bolig kan strekke seg til over fem år. Det gir seg selv at det kan være en krevende situasjon for mange foreldre. Da har jeg stor forståelse for at dette kan slite på foreldrene og spesielt mor, slik artikkelforfatterne påpeker.

I kommunens handlings- og økonomiplan for 2011 — 2014 er det planlagt 48 plasser med heldøgns bemanning for de aktuelle målgruppene. Det handler om bofellesskap i Husabøryggen (16 plasser), Søra Bråde (16 plasser), Oddahagen (8 plasser) og Tastarustå (8 plasser ). La meg legge til at boligene i Oddahagen er under vurdering lokaliseringsmessig sett, mye tyder på at tomten i liten grad er egnet til formålet.

Ventetiden skal reduseres
Dette viser at det satses bra på boliger med heldøgns bemanning i Stavanger. Vi vil nå ta et initiativ til å få de nødvendige oversiktene over reelle boønsker, slik at det er mulig å komme ventelisten til livs så raskt som mulig. Vi er innforstått med at behovet for boligtilbud varierer og at kommunes satsning på differensierte boliger må fortsette, dog sannsynligvis i enda sterkere grad enn tidligere. Reell ventetid på 7- 8 år kan ikke være situasjonen i vår by.

Det gir ofte lite mening i å sette ulike grupper opp mot hverandre. Men jeg hevder likevel at hvis det hadde stått like bra til med bosituasjonen for unge funksjonshemmede, rusmisbrukere/ rusmiddelmisbrukere og psykisk syke som det gjør innen eldreomsorgen hadde Stavanger totalt kommet svært godt ut av det. Det gjør vi ikke i dag. Vi er ikke helt i havn når det gjelder eldreomsorgen, men vi er enda midtfjords når det gjelder boliger til øvrige grupper. Det er Windstand og Wiraks leserbrev en helt nødvendig påminnelse om. Jeg kan ikke love annet enn at vi skal så langt rå er prioritere denne gruppen i forbindelse med handlings- og økonomiplanen for 2012 — 2015. Det er behov for en langsiktig plan og investeringsvilje. Vi har stor forståelse for at foreldre og de unge selv trenger forutsigbarhet.

Dette debattinnlegget sto også på trykk i Stavanger Aftenblad, papir, 30.12.2010

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**