Ikke uredelig om FrP

Lasse Kristengård i FrP utfordrer Venstres Øystein Smidt på argumenter og regneferdigheter i forhold til FrPs inndekning av bortfall av inntekter fra eiendomsskatten. Her svarer Smidt Kristengård.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I et leserinnlegg i Raumnes 6. januar i år hevder Lasse Kristengård i Nes FrP at Øystein Smidt desinformerer om FrP og partiets saldering for å fjerne eiendomsskatten fra 2012. Her er Smidts svar til Kristengård:

Ikke uredelig, Kristengård
Lasse Kristengård utfordrer undertegnede på argumenter og regneferdigheter i forhold til FrPs inndekning av bortfall av inntekter fra eiendomsskatten. Kristengård arresterer meg på bruk av 2011 tall mht til avdragsutgifter, men bruker selv gjeldsporteføljen for dette året.

Hvis vi skal sammenligne med tall litt ut i økonomiplanperioden, må vi også opplyse om at gjelden i 2013 er økt til ca 750 mill kroner i stedet for 665 mill. Det er i forhold til 750 mill kroner at avdragsbeløpet er 48 mill pr år. Hvis vi går ut fra at kommunens gjennomsnittlige resttid på låneporteføljen er ca 17 år som Kristengård skriver, og FrP skal redusere avdragsbeløpet fra 48 mill kroner til ca 26 mill kroner må i alle fall avdragstiden nesten dobles. Avdragene i budsjettet er nok derfor sammensatt på en annen måte enn bare å dele på antall år.

Det som Kristengård og FrP nå foreskriver er altså å refinansiere alle kommunens lån med løpetid på 25 år uansett hvor lang løpetid det gjenstår på hvert enkelt lån. Noen lån er tatt opp med 25 og 30 års løpetid, mens de fleste lån etter hvert ble tatt opp med 20 års løpetid. De lån som ble tatt opp med 25 års løpetid og som det nå gjenstår for eksempel 10 eller 5 års løpetid på, vil altså få en samlet nedbetalingstid på hhv 40 eller 45 år med FrPs refinansieringsplan. De lån som det gjenstår enda kortere nedbetalingstid på vil få tilsvarende lengre nedbetalings- tid. Ble lånene tatt opp med 20 års løpetid vil tilsvarende samlet nedbetalingstid bli hhv 35 og 40 år. Det er nå en del større lån som vil være nedbetalt i løpet av de nærmeste 5 år med den praksisen kommunen følger nå, og som derved vil gjøre det mulig å oppta nye større lån i overskuelig fremtid.

Det som altså er å registrere er at FrP vil fortsette den unntakstilstanden som kommunen nå bruker i to år som et av tiltakene for å komme ut av ROBEK-lista, nemlig å utsette/forlenge avdragene på en stor del av lånene. Nes kommune har nå ingen reserver på fond til å møte nye tøffe tider. Slike avdragutsettelser som nå benyttes i to år er eneste reserven kommunen har til å takle slike situasjoner. Denne reserven vil FrP nå fjerne eller i beste fall redusere kraftig.

I tillegg er det jo et moment å ikke ha for lang avdragstid på våre lån, da alt vi investerer er lånefinansiert. Hadde vi hatt en god del egenkapital kunne en lengre avdragstid vært forsvarlig. Fylkesmennene i hele landet advarer jo nå nettopp mot denne negative utviklingen med bare lånefinansierte investeringer. Ved å opprettholde eiendomsskatten noen år til har vi en mulighet til å bygge opp en slik egenkapital. Ved å forlenge avdragstiden og kutte ut eiendomsskatten mister vi altså to store elementer som påvirker vår fremtidige handlingsfrihet; nemlig ingen reserveoppbygging og en låneportefølje som vi overlater til fremtidige generasjoner.

Som tidligere nevnt er heller ikke Venstre spesielt glad for eiendomsskatten, men skal vi avvikle den må kommunen finne elementer i driften som balanserer inntekter og utgifter bedre, ikke saldere med reduserte avdragutgifter i forhold til det som tidligere har vært praksis i kommunen.

Selv om Kristengård tidligere har

Øystein Smidt

Foto: Åse Birgitte Skjærli

hevdet at Nes kommune har kortere avdragstid på sine lån enn sammenlignbare kommuner, opplyste imidlertid vår nylige avgåtte og tiljublede rådmann under et kommunestyre i fjor høst at avdragstiden for Nes kommune ikke var spesielt kort i forhold til andre kommuner i landet.

Nes Venstre
Øystein Smidt
09.01.11

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**