Venstre starter valgåret 2011 med et godt besøkt nominasjons- og årsmøte

Årsmelding og regnskap for 2010 vitner om god politisk aktivitet i Risør Venstre og med et godt besøkt årsmøte og nominasjonsmøte på Risør Hotel fikk partiet en fin start på valgåret 2011. Styret håper flere følger eksempelet til de to nye medlemmene som meldte seg inn i Risør Venstre mandag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen takker Risør Venstres aktive lokalpolitikere, medlemmer, styret og velgerne for godt arbeid i 2010.

Leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen takker Risør Venstres aktive lokalpolitikere, medlemmer, styret og velgerne for godt arbeid i 2010.
Foto: Venstre

Årsmelding 2010
Ved kommunevalget i 2007 fikk Risør Venstre 13,8 % av de avgitte stemmene, og fikk dermed 4 bystyremedlemmer, gjennomgående representasjon i de ulike hovedutvalgene. I tillegg er partiet godt representert i ulike utvalg, KS, Agder Energi med mer.

Medlemsutvikling
Styret har i løpet av året gjennomført en opprydding av medlemsregisteret, som nå er ajourført og ikke inneholder navn på medlemmer som over en årrekke ikke har betalt kontingent. Risør Venstre har ved utgangen av 2010 18 registrerte medlemmer.

Møtevirksomhet
Bystyremedlemmene har også i år fungert som Risør Venstres styre med Jan Einar Henriksen som leder og Anlaug Stenersen som kasserer og Maria Aspesæter som sekretær, mens Venstres vararepresentanter i bystyret har fungert som vararepresentanter til styret.
I løpet av 2010 har det vært avholdt 11 styre- og medlemsmøter, og har i tillegg gjennomført felles gruppemøter sammen med de øvrige borgerlige partiene mandager forut for bystyremøtene. Medlemmene i hovedutvalgene har også gjennomført felles gruppemøter forut for de ulike møtene i hovedutvalgene.

Informasjon
Risør Venstre har en aktiv og godt besøkt hjemmeside, og har i løpet av 2010 etablert egen Facebook side med i alt 141 personer registrert brukere. Våre politikere har gjennom året vært aktive forslagsstillere og tar ordet jevnlig i de ulike politiske fora. I tillegg blir medlemmene jevnlig oppdatert via e-post, telefon og i direkte tale.

Høsten 2010 gjennomførte Risør Venstre et åpent møte om næringsutvikling på Brygga restaurant og pizza. Møtet var godt besøkt og vi vil komme tilbake med flere tilsvarende møter fremover.

Økonomi
Regnskapet viser at Risør Venstre fortsatt har en sunn og god økonomi, med et overskudd på kr 10.763,84 kroner og 49.750,13 kr på bok har vi tilstrekkelig handlefrihet til å satse friskt ved årets valgkamp. Det gode valgresultatet i 2007 vil også sikre oss gode inntekter i 2011.

Samarbeid
Risør Venstre har også i 2010 innehatt gruppeleder- og sekretærfunksjonen for de borgerlige partiene Venstre, Krf., Frp. og Høyre. Samarbeidet fungerer godt og spennet i politisk ståsted fører fortsatt til mange spennende og gode diskusjoner hvor alle deltakerne må argumentere for sine forslag og standpunkt, og utfordrer alles evne til å inngå forlik.

Som tidligere har representanter fra Risør Venstre vært i direkte kontakt med ansatte, ledere, vernetjeneste og andre i forkant av ulike saker, budsjettarbeid osv. Venstre har også deltatt aktiv i utarbeidelsen av budsjettforslag, som i 2010 ble vedtatt med stor lokal enighet.

Politisk regnskap
Risør Venstre jobber jevnt og trutt for å gjennomføre våre valgløfter fra 2007 og 2010 er intet unntak. Ved å rette fokus på noen få områder om gangen, og satse fullt og helt på disse, har vi stor tro på at partiet får en svært god måloppnåelse innen utgangen av denne valgperioden.
Fylkespolitikk

Skal Risør nå sine mål må vi også ha fylkespolitikere med lokal forankring og det er derfor svært gledelig at Dag Jørgen Hveem ble valgt til 3. plass på Aust Agder Venstres liste ved Fylkestingsvalget i 2011.

Utfordringer
Risør Venstre må fortsette arbeidet med informasjon til kommunens innbyggere via lokal- og fylkespresse for å få frem vår gode politikk, vårt politiske regnskap og vår visjon for Risør som et godt sted å bo og jobbe.

Hovedmålene om økt bosetting og økt næringsutvikling er fremdeles ikke i havn (og vil vel heller aldrig være et mål vi oppnår, men snarere et mål vi skal strekke oss etter) og vi må alle jobbe målbevist, både internt og eksternt dersom vi skal lykkes med å få økt vekst i Risør.

Til det trenger vi dyktige, engasjerte og aktive medlemmer og politikere som sammen vil jobbe for å få gjennomført Risør Venstres politikk.

Styret takker til slutt våre medlemmer, støttespillere og velgere for innsatsen i 2010 og ønsker alle lykke til i valgåret 2011!

Bli med på Risør Venstres lag du også – meld deg inn her.

Styret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**