Helikoptersatsing i nord

Rolf Austgard, leder av Målselv Venstre, har engasjert seg sterkt for en helikopterstruktur i Forsvaret som kan betjene de store havområdene her nord, og han mener at landets kompetansesenter for helikopter hører hjemme der de nye NH-90 har hovedbase, på Bardufoss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Leserbrev fra Austgard:

Maritim overvåkning
Norges utfordringer med maritim overvåkning og beredskap kan best imøtekommes med et helikoptertyngdepunkt i nord. Hovedoperasjonsområdene er i Norges økonomiske sone, fiskevernssonene rundt Jan Mayen, Spitsbergen, Bjørnøya og i havområdene som grenser til Russland. Økt bruk av tidligere ufarbare ruter som Nordøstpassasjen og Polhavet med transitt mellom Grønland og Svalbard, medfører ytterligere behov for tilstedeværende ressurser på havet med helikopter tilgjengelig. Stortinget valgte derfor ved behandling av St. prp. nr. 48 (2007-2008) å utvikle Bardufoss flystasjon som hovedbase for Forsvarets helikopterstruktur. Satsingen på Bardufoss skulle redusere behovene for investeringer i forhold til oppbygging andre steder og hadde den ønskede nærhet til de prioriterte havområdene.

Nasjonalt kompetansesenter for helikopter
Regjeringen har etter anmodning fra den sivile flyindustrien bestilt en studie for et nasjonalt kompetansesenter for helikopter lagt til Sola, med en satellitt på Bardufoss. Forutsetningene for studien er Forsvarets anskaffelse av nye maretime helikopter, som skal stasjoneres på Bardufoss og detasjementbasen Haakonsvern. Nordland fylkesting og Troms fylkesting har i sine uttalelser til regjeringen anbefalt at et slikt senter bør opprettes på Bardufoss. Når regjeringen utrykker at nordområdene er Norges viktigste strategiske satsningsområde og at dette skal reflekteres i utviklingen av Forsvaret, forventes det at dette gjenspeiler seg i behandlingen av et kompetansesenter for Forsvarets helikopter og oppbyggingen av en detasjementbase på Haakonsvern.

Ny langtidsmelding for Forsvaret
Når Luftforsvaret skal konsentreres til færre baser, er Bardufoss flystasjon med sin geografiske beliggenhet og infrastruktur det naturlige tyngdepunkt for Forsvarets helikopterstruktur. Fagmiljøer skal samlokaliseres og i et slikt perspektiv er det naturlig å legge et kompetansesenter for helikopter til Bardufoss. Evnen til å utføre tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nord er regjeringens føringer for en ny langtidsmelding for Forsvaret. For Kystvakta, Fregattvåpnet, Hæren og redningstjenesten vil en nasjonal helikopterbase lagt til Bardufoss med detasjementbaser på Rena og Håkonsvern og avdelinger på Banak, Bodø, Ørland, Rygge og Florø være en naturlig utvikling.

Rolf Austgard

Foto: Vidkunn Haugli

Jeg er glad for at Forsvarsministeren ønsker en offentlig debatt om langtidsmeldingen. Dette vil gi de lokale, regionale og nasjonale nivåene anledning til å gi sine anbefalinger. Målselv kommune gjennomfører en studie finansiert av Fylkeskommunen om Bardufoss flystasjon som et nasjonalt kompetansesenter for helikopter. Dette er en studie jeg forventer skal gi et lokalt, regionalt og nasjonalt engasjement for å videreutvikle Bardufoss som tyngdepunktet for Forsvarets helikopterstruktur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**