Valg av tomter til barnehage utbygging og bustader for yngre funksjonshemmede i sentrum

Venstre er positiv til en etablering av en barnehage på utbyggingsområde på Ås under forutsetning at det er mulig å tilrettelegge for bustader til yngre funksjonshemma og andre i det område.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Barnehagen i Sæ har midlertidig flyttet til Ådland, men det var planlagt til å bygges nytt oppe i Knutsaåsen. Tomten er avklart, og det var også planlagt en vei som kommunen skulle finansiere. Denne veien var ment å starte der eksisterende vei nå slutter og skulle gå inn til der barnehagen skulle bygges. Denne veien er kostnadsberegnet til ca 3 millioner kroner. Det var mulig at barnehagen kan ha byggestart allerede til høsten. Den store utfordringen er at tilførselsveien fra hovedveg 544 og opp til barnehagen ikke er egnet for store mengder biler til/fra en barnehage morgen og middag. Tettheten av biler vil ha minst en økning på 350 — 500 bilenheter pr døgn. Faren for trafikulykker vil være stor.

Barn 2

Foto: Chiron Media

Venstre vil ikke godta en byggestart uten at det foreligger en oppgradering på veien før oppstart av barnehage.

Ny informasjon kom opp på ekstraordinært møte i komiteen for oppvekst og utdanning, der administrasjonen minte politikerne på at kommunen har tomter på Ås som kunne brukes til barnehage.

Så sent som i 2009 var salg av kommunale tomter oppe som sak I Formannskapet, der Venstres Kåre Løkhammer fikk avverget at omtalt tomt på Ås ble solgt. Kåre Løkhammer visste at Stord commune trengte flere boliger for yngre og elder funksjonshemma, og mente at tomten på Ås var ideell til formålet. I dag, I begynnelsen av 2011, er det fremdeles behov for flere boliger for yngre funksjonshemma

Det er viktig at en har en konsistent politikk og at en ikke bare legger tilside det som er avtalt i forhold til slike beslutninger. Men som vi vet er det også stort behov for barnehageplasser og den opprinnelige tomten ved Knutsaåsen kan fremdeles bli benyttet til barnehage når det kommer forbedringer på E39 eller annen løsning på innkjørselen til det område.

Venstre vil derfor være positiv til en etablering av en barnehage på utbyggingsområde på Ås under forutsetning at det er mulig å tilrettelegge for bustader til yngre funksjonshemma og andre i det område. Etter det vi forstår er det best egna plass for barnehagen er da i søre enden av dagens fotballbane.

Venstre er opptatt av et en kan få til løsninger som dekker de behovene som er og som kommer fremmover for barnehageplasser, og for at en har tilstrekkelig med bustader til de som har et utvidet behov.

Vi opplever at det nå er lagt et press på politikere for å få til en beslutning I forhold til barnehage etter at administrasjonen har hatt saken I flere år. I lignende saker I fremtiden ønsker Venstre at politisk nivå skal bli involvert og tatt med I prosessen på et langt tidligere tidspunkt.

Når det gjelder om hvem som skal utvikle dette område så bør det fungere på samme måte som vanlig salg av kommunen sine eigenandeler, det må lyses ut for salg. Vi kan ikke forprioritere noen selv om vi har et ønske om at en kan videreføre den barnehagen som var i Sæ.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**