Anbefaling om medlemskap i Covenant of Mayors

Nå til behandling i bystyret. Forslag fra Mandal Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Forslaget om å få kommuen med i Covenant of Mayors, er et ledd i videreføringen og oppbackingen av klimaplanen, noe Venstre har sloss for siden 1992, og som Eva Kvelland var en pådriver for å få iverksatt.

Det gjelder å forplikte seg og sette ambisiøse mål. Forslaget skal opp aller sist i driftstyret 01.02, og er negativt innstilt fra rådmannen. Argumentet er usikkerhet om ressursbruken. Forslagsstiller tviler på at det trenger koste så mye administrativt, men det vil kreve noe av ordføreren og hans stab å etablere god kontakt med organisasjonen og de andre kommunene.

FORSLAGET LYDER:
Mandal Venstre ønsker at kommunen melder seg inn i the Covenant of Mayors. Dette er en samarbeidsorganisasjon som støttes av EU-kommisjonen. Siktemålet kan oppsummeres med ordene «lokal bærekraftig energi». Alle europeiske byer kan bli medlem her. Formålet med initiativet er på sikt å gå forbi de allerede fastsatte målene for kutt i utslipp av karbondioksid (en reduksjon på 20% innen 2020), skaffe til veie klimaplaner og skape giv om energiøkonomisering.

De sistnevnte tiltakene er kommunen vår allerede er godt i gang med, så terskelen for medlemskap er svært liten. For vårt vedkommende vil det følgelig være en ambisjon og en forpliktelse til å gå videre med målene i vår egen klimaplan.

Blant kravene til deltakelse er at søknad om medlemskap stilles for bystyret. Ålesund, Bergen, Kristiansand, Oslo, Porsgrunn, Sør-Østerdalen og Stavanger er allerede medlemmer. Sammenslutningen er både forpliktende og støttende, særlig for de byer som mangler kompetanse på området. I sammenslutningens første nyhetsbrev omtales Bergen i særdeleshet. Det finnes flere såkalte supporting structures en kan henvende seg til for råd og tips. Graden av engasjement og deltakelse avhenger selvsagt av behovet den enkelte by har og det nivå en er på.

Mandal Venstre mener medlemskap både vil være en potensiell ressurs og en forpliktelse utad. Engasjement her vil være nok et kvalitetsstempel for byen vår. For vår del vil det selvsagt være til nytte også å kunne dele erfaringer med de andre norske bykommunene gjennom dette opplegget. Vi vil kunne ta del i et større nettverk der nære norske byer også er samtalepartnere. En skal heller ikke undervurdere bruken av Covenant of Mayors innen skoler og barnehager for å lære om både klima, energi og vår egen verdensdel.

Mandal Venstre vil på det sterkeste anbefale at spørsmålet om medlemskap reises for bystyret, og at ordføreren tar på seg den viktige rollen å representere Mandal som foregangskommune i spørsmålet om lokal bærekraftig energi.

Trond Birkeland
leder Mandal Venstre

Trond

Foto: Trond

Se også tidligere sak

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**