Hovedstyreuttalelse: Transportløft for fremtiden

Transportetatene la nylig frem underlagsrapporter som skal danne grunnlaget for neste nasjonal transportplan. Rapportene viser tydelig at befolkningsveksten gir en stor transportvekst i de større byregionene, og I Oslo spesielt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Oslo Venstre mener en så stor del som mulig av denne transportveksten bør tas av kollektivtransport, gang og sykkel.

I følge SSBs befolkningsframskrivning vil Norge ha om lag 25 prosent flere innbyggere i 2040 enn i dag. Veksten antas først og fremst å skje i byområdene, særlig i de større byregionene i Sør-Norge. Der beregnes veksten til rundt 40 prosent. Veksten blir altså størst der det i dag er kapasitetsproblemer i transportsystemet og der transporten skaper miljøproblemer, men og så der man har best muligheter til å gjøre noe med problemet. Personer som bor eller arbeider i områder med stor tetthet og et mangfold av aktiviteter, reiser kortere og mer med kollektive transportmidler og går og sykler mer enn andre.

Det er bred faglig enighet om at det er behov for å samordne forskjellige tiltak der stat, fylkeskommuner og kommuner har et delt ansvar: En arealbruk som gir en mer kompakt byregion og tar utgangspunkt i kollektivtransportens krav, satsing på effektiv og attraktiv kollektivtransport, sykling og gang og restriktive tiltak mot bilbruk, som for eksempel køprising og restriktiv parkeringspolitikk.

Oslo Venstre er tydelig på at det er nødvendig å innføre restriktive tiltak på bilbruk i storbyregionene, samtidig som det bygges ut et moderne og godt kollektivtilbud. Vi forventer derfor støtte fra regjeringen til kollektivutbyggingen i storbyene og bybaneplanene i våre storbyregion. Venstre foreslo en egen pott for planlegging, investering og drift av kollektivtransport i storbyregionene i sitt alternative statsbudsjett som ble presentert før jul. Det ble beklageligvis nedstemt av regjeringspartiene. Nå viser rapportene fra fagetatene at Venstre hadde rett.

Oslo Venstre vil:
Innføre elektroniske trafikkstyringssystemer for å bedre fremkommelighet og miljø
At den forventede transportveksten i Oslo tas av kollektivtransport, gang og sykkel
At staten i større grad enn i dag bidrar til utbygging og drift av høykvalitets kollektivtransportsystem i Oslo
Arbeide for en arealbruk som gir en mer kompakt byregion med utgangspunkt i kollektivtransportens krav, som også legger til rette for gående og syklende
Arbeide for restriktive tiltak mot bilbruk, som for eksempel køprising og restriktiv parkeringspolitikk
At regjeringen i revidert nasjonalbudsjett oppretter en egen storbyregionpott til kollektivtransport

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**