Hovedstyreuttalelse: Trygghet fra kriminalitet – avgjørende i en levende by

Oslo er en trygg by. Likevel føler mange i byen i ulike aldre utrygghet i deler av byen og på noen deler av døgnet. Oslo Venstre mener det er avgjørende for kvaliteten på livet i byen at det iverksettes konkrete tiltak for å skape trygghet og dermed ta gata tilbake.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Over de senere årene er det blitt tydelig at vi har for få politifolk i byen og spesielt ute blant folk. Dette skyldes flere forhold, blant annet at politiets ordenstjeneste ikke har høy nok status i politiet – verken når det gjelder karriereveier eller kompetanseoppbygging.

Samtidig er det tydelig at det over de siste 7-8 årene er blitt færre politifolk som inngår i det viktige døgn – og årsturnus opplegget som er avgjørende for trygghetsinnsatsen.

I perioder med få folk på vakt I politiet har det vært nødvendig med kommunalt ansatte nærmiljøvakter i samarbeid med politiet som på Grünerløkka for 11/2 år siden.

Det utdannes nå ca 430 politifolk i året i Norge. Halvparten av disse står uten jobbtilbud når de uteksamineres. Disse må få jobbtilbud i Oslo. Før 2013 har vi et stort underskudd på utdannede politifolk, frem til da kreves det derfor kommunale tiltak for å sikre en trygg by.

Oslo Venstre vil derfor:
ha flere politifolk i hovedstaden, slik at politiet kommer tilbake i gatene
arbeide for at politiets ordenstjeneste får en god karriere både når det gjelder lønn og kompetansebygging
opprette hurtigfiler i UDI og ferdigbehandle asylsøknader til gjengangerkriminelle uten lovlig opphold, spesielt narkotikaselgere langs Akerselva
jobbe for at Oslo kommune får mulighet til å delta i finansieringen av Oslo-politiet, for økt innsats utover det staten finansierer
arbeide for å øke de statlige overføringene til Oslopolitiet.
gi politiet mest mulig frihet i organiseringen av sitt arbeid
bruke kommunalt ansatte nærmiljøvakter i utsatte områder og i tidsavgrensede perioder, der disse kan skape trygghet ved sitt nærvære
styrke politirådet og politiutvalget der politiet, politikere og interessegrupper samarbeider om å utarbeide gjensidige forpliktende handlingsplaner
sikre et bedre oppfølgingstilbud til voldsrammede
sørge for at byens gater og rom blir godt opplyste
skjerpe kravene og innføre avgift for å ha overvåkningskameraer
gå imot et forbud mot tigging og innføring av “tiggerbevis”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**