Jan Eriks 2. leserbrev om motorcross og drikkevann i Assurdalen

Oppegård Venstres leder, Jan Erik Aales leserbrev vedrørende motorcrossbane i Assurdalen i lørdagens utgave av Østlandets Blad:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


JA TIL MOTORCROSSBANE I ASSURDALEN = NEI TIL DRIKKEVANN FOR OVER 40.000 MENNESKER

Striden om anleggelse av motorcrossbane i Assurdalen har pågått nesten siden banen på Stallerud ble nedlagt p.g.a. støyforurensing for mange år siden.
Det er gode argumenter for at motorcrossutøverne trenger en bane i Follo (i tillegg til den i Enebakk), og det er mange argumenter for at denne banen ikke bør plasseres i Assurdalen. Betydelig støyforurensing for svært mange boliger i den planlagte banens nærhet har vært og er et sterkt argument. Rasering av vassdrag og verneverdige naturforekomster er andre argumenter.
PURA har lagt frem sitt syn på saken, og de er krystallklare når det gjelder hvilken fare en motorcrossbane i Assurdalen vil ha for drikkevannet til 40.000-50.000 mennesker. Se utdrag fra PURAs høringsuttalelse:

"4. Konklusjon:

Med bakgrunn i:

– grunnlagsdokumenter som er lokalt og nasjonalt politisk forankret og som er førende for vannkvalitetsforvaltningen i det berørte området
– fagrapporten "Overvåkningsprogram for Assurdalen — utvidelse av E6 (Oslo-Ski/Ås)" av 30.12.2009 som viser vannkvalitetsdata for området

ser PURA med stor bekymring på etablering av en motorcrossbane i Assurdalen."

Det store spørsmålet blir derfor om noen ganske få med interesse for å dyrke sin motorsport skal tillates å rasere drikkevannet for 40.000-50.000 mennesker?

Riktignok ser Skis rådmann en inntektsmulighet i å anlegge et massedeponi med avrenning til nabokommunenes drikkevannskilde, men det får da være grenser for egoisme?
PURA har gjort et grundig arbeid og har åpenbare logiske argumenter for sin bekymring (jfr følgende utdrag fra høringsuttalelsen):

"risiki forbundet med en etablering av en motorcrossbane i Assurdalen:
– forringelse av vannkvaliteten i Gjersjøen — sårbarhet ifbm drikkevannsuttak
– forringelse/ødeleggelse av leveområde for fisk og ål
– forringelse av badevannskvaliteten i Tussetjern
– forringelse av vannkvaliteten i Assurbekken som følge av sigevann fra deponi
– ødeleggelser av brofundamenter som følge av ras eller setninger fra massedeponiet
– uheldige konsekvenser om kulvert går tett
Hele saksbehandlingen som omhandler motorcrossbanen i Assurdalen fremstår som uoversiktlig, med mange endringer underveis. Det er ønsket at regionale myndigheter tar inn betydningen av EUs Vanndirektiv i langt sterkere grad enn det som er blitt gjort."

Selv om det foreligger andre løse uttalelser om vannforurensing blir anleggelsen av en motorcrossbane i Assurdalen også et etisk dilemma for Ski kommune. Skal Ski uten videre kunne sende sin søppel inn i drikkevannet til nabokommunene?
Flere enn meg mener det ikke skal være slik at mange titusener av innbyggerne for alltid får ødelagt sitt drikkevann og redusert livskvalitet, fordi noen ganske få vil utøve sin motorsport i nedslagsfeltet til vår drikkevannskilde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**